• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 178 -  اوضاع مجلس و ارتش در رژيم سابق
صفحه : 178
داشتند. اين خودش يك تاريخ طولاني است . و كساني كه درست نظر بكنند به تاريخ پنجاه سال ، مي توانند بفهمند كه چه بود قضيه . و دنبال او هم در شكستن اسلام و شكستن قدرت اسلام كوششهاي فراوان كردند. و همه گروههايي كه نويسنده بودند و انحراف داشتند، گوينده بودند و انحراف داشتند، و رسانه هاي گروهي ؛ همه در خدمت آنها بااسلام مخالفت مي كردند. در روزنامه هايشان ، من خودم ديدم كه به پيغمبر اسلام سب كردند! اين يك دسته كه احتمال مي دادند اينها بتوانند مردم را بسيج كنند در مقابل منافع اجانب و ابر قدرتها.
برنامه براي در خدمت اجانب بودن دانشگاه
يك جاي ديگري هم ، كه به طور ديگر با آن مبارزه كردند، دانشگاهها بود.دانشگاهها هم چنانچه يك دانشگاههاي اسلامي - ملي بود، كساني كه از آنها بيرون مي آمدند، مي توانستند در مجلس بروند و دولت تشكيل بدهند و امثال اينها و نگذارندنفوذ اجانب در اين كشور زياد بشود. آنجا را هم به يك وضع ديگري كوبيدند؛ يعني ،خود دانشگاهها را نريختند و تعطيل بكنند، براي آنها برنامه هايي گذاشتند، معلمهايي درست كردند، استادهايي درست كردند كه آنها در خدمت آنان بودند تا دانشگاه را يك دانشگاه وابسته به خارج و وابسته به انگلستان - در يك وقت - به امريكا - در آخر - اين طور درست بكنند كه افرادي كه از اينها بيرون بيايند - الا كمي از آنها - در خدمت اجانب باشند. اين هم يك باب مفصلي است كه محتاج به بحث زياد است كه دانشگاه ما را به صورتي در آوردند كه وليده هاي آن دانشگاه ، و فراورده هاي آن دانشگاه ، آنهايي كه ازدانشگاه خارج مي شدند و به خارج هم مي رفتند و از خارج سوغات مي آوردند، تمامش در خدمت آنها باشد. آنها اين طور ميل داشتند. البته در بين اينها بعضيها هم بودند كه آن طور نبودند، اما در يك اقليت ناچيز واقع بودند. اين هم مراكز تعليم ما.
اوضاع مجلس و ارتش در رژيم سابق
مجلس هم يكي از مراكز بود، كه مركز سياست يك كشور، قانونگذاري يك كشور