• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 172 -  لزوم تطبيق امور بانكها با احكام شرع
صفحه : 172
لزوم تطبيق امور بانكها با احكام شرع
بانكهاي ما بايد توجه به اين معنا داشته باشند كه بانك ، بانك اسلامي است امروز، نه بانك زمان رضا شاه و محمدرضا شاه . بانكها بايد فكر اين مطلب باشند كه مسائل خودشان را با اسلام تطبيق بدهند و همه جا اين طور بايد باشد. ما از - روي هم رفته -جامعه مان هيچ نگراني نداريم . روي هم رفته ، جامعه ما يك جامعه اسلامي است و داردرو به اسلام مي رود، اما از اين خصوصيات و افراد نادر، كه گاهي وقتها اشخاص بسيارخطرناكي هستند، از اينها نگراني هست كه مبادا در هر جا كه اينها بتوانند وارد بشوند و باورود خودشان ، انحراف ايجاد بكنند. و ما نبايد سهل انگاري كنيم كه خوب ، يك نفرآمده است - فرض كنيد - در اين محل و خرابكارها، ديگران نيستند. نه ، يك نفر فاسديك وقت مي بينيد كه يك انجمني را فاسد مي كند و يك كشوري را رو به فسادمي كشاند. ما بايد توجه به اين مسائل داشته باشيم .
اين حدود الهي كه خداي تبارك و تعالي قرار داده و يك فرد اگر در داخل منزلش هم يك كاري بكند كه بيرون منعكس بشود، او را تعقيب و مجازات مي كنند، براي اين [است ] كه اينهايي كه اينطور فسادها را در يك مملكتي مي كنند، ولو توي خانه اي اين كار را مي كنند، اين كم كم سرايت مي كند و جامعه را رو به فساد مي برد. خداي رحمان ورحيمي كه با همه بندگانش رحمت دارد و مي خواهد همه بندگانش به سلامت و سعادت باشند، به حسب تشريع ، اين طور فرموده است . آن وقت يك نفر آدمي كه بيايد در خيابان و شمشيرش را بكشد، چاقويش را بكشد و بخواهد مردم را تهديد كند، بگويند كه اين رابايد بكشيد، اين براي اين نيست كه اين يك آدم يك همچو كاري كرده يك دشمني بااين آدم است ، اين براي اين است كه اگر اين را رها كنند يك كشور كم كم كشيده مي شودبه فساد؛ فساد يك فرد، دو فرد، چهار فرد، اينور، آنور. اگر منحصر به خودشان بود،حرفي نبود، اما فساد سرايت مي كند، اخلاق فاسد سرايت مي كند به همه ، كم كم مي ببينديك وقت يك كشوري فاسد شد اسلام از اول جلويش را خواسته بگيرد؛ گفته اين كسي كه اين فساد را كرده ، بايد با او اين جور رفتار كنيد تا از اول نگذارد رشد پيدا كند اين فساد.