• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 169 -  ممانعت از ورود افراد منحرف در حزب و انجمنهاي اسلامي
صفحه : 169
باشند! و اينها همان انحطاطي است كه من عرض مي كنم رو به انحطاط اخلاقي ما هستيم و ما بايد چه بكنيم و اسلام بايد چه بكند با اين اخلاقي كه ديگر به افتضاح كشيده شده است ، با اين وضعي كه ديگر آن روزي كه اينها شكست خوردند و رفتند بيرون و زدندايرانيها آنها را بيرون كردند، آن روز هم باز هي گفته مي شود كه صدام افراد خودش راخواسته است ديگر! بعد از اينكه واضح شده اين مسئله در همه جا، از خارج آمدندديدند و گفتند كه مسئله چي بوده ، حالا هم باز آنجا را نمي خواهند به رو بياورند كه شكست خورده ، مي گويد كه ايشان خواستند افرادش را لابد صلح جويي بوده اين ! اينهاهمه علايم اين است كه دنيا رو به سراشيبي است ؛ يعني ، اين قشرهايي كه دارند دنيا رااداره مي كنند اينها رو به سراشيبي هستند.
و ملتها بايد متوجه به اين معنا باشند كه ملتها را اينها نكشانند همراه خودشان رو به سراشيبي . ملت عراق بايد متوجه اين معنا باشد كه اگر چنانچه صدام در عراق باقي بماند،آنها را رو به فساد مي كشد، جوانها را رو به فساد مي كشد. و خدا مي داند كه آن قدرلطمه اي كه بر عراق وارد شده است از اين حزب كافر عفلقي و بر جوانهاي آنها وارد شده است ، چه صدمات اخلاقي بوده كه وارد شده است ! آن كه انسان را و كشورها را تهديدمي كند اين انحرافات اخلاقي است كه تهديد مي كند، و الا سلاح - في نفسه - چه اشكال دارد؟
ممانعت از ورود افراد منحرف در حزب و انجمنهاي اسلامي
يعني ما از مسئله بگذريم . يك چند كلمه اي با آقاياني كه در اينجا تشريف دارند،عرض كنيم . من اطمينان به اين آقاياني كه مي شناسمشان كه در راس اين حزب بودند وسابق هم بعضي ديگر كه بودند. خوب اينها را ما با آنها بوديم و مي شناسيم . لكن اين آقايان چند نفر هستند و احاطه به تمام كشور و حزب جمهوري اسلامي در تمام كشور راندارند. بايد اشخاصي كه در هر جا هستند و متكفل اين امر هستند و اشخاص صالح هستند، با كمال دقت و با كمال وسوسه ، ملاحظه كنند كه افرادي كه - خداي نخواسته -