• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 163 -  بي نظير بودن مسئولين و ملت ايران
صفحه : 163
كشور رو به اصلاح مي رود.
بي نظير بودن مسئولين و ملت ايران
شما مقايسه بكنيد اين جمهوري اسلامي را در زمان ما، مقايسه بكنيد اين سران جمهوري اسلامي در كشور ما و اين حزب جمهوري اسلامي در كشور ما [را] مقايسه بكنيد با هر كشوري كه مي خواهيد انتخاب كنيد. شما هر كشوري را كه انتخاب كنيد، من گمان نمي كنم كه روي هم رفته ، مثل اين كشور ايران ، اين طور كه ملت به حسب نوع وحكومت و مجلس و روسائي كه هستند و در كارها دخالت مي كنند و اداره مي كنند كشوررا، شما گمان ندارم كه نظيري برايش پيدا بكنيد.
من نمي خواهم بگويم كه ما نقيصه نداريم ، الي ماشاالله نقيصه داريم و الي ماشاالله ماهواهاي نفساني داريم ، لكن به مقايسه ما مي خواهيم حساب كنيم . نه اينكه صددرصدجمهوري اسلامي الان آن خطي را كه انبيا مي خواستند، طي مي كند، يا حزب جمهوري اسلامي يا ساير نهادهائي كه در كشور هست ؛ ما هيچ يكمان مدعي نيستيم كه تمام اينهاصددرصد تمام است ، لكن مدعي اين هستيم كه يك نسيم روحاني از جانب خداي تبارك و تعالي به اين كشور وزيده است ، يك بارقه الهي به اين كشور تابيده است و به واسطه همين نسيم روح بخشي كه با عنايت حق تعالي در اين كشور وزيده است ، اين كشور را رو به اسلام و آمال انبيا دارد سوق مي دهد، ولو اينكه در بسياري از جاهايش اشتباهات هست و بسياري از اشخاص ناباب هم در گروهها وارد شده اند، لكن ما روي هم رفته ، مطلب را در هر جامعه اي بايد حساب بكنيم . در يك جامعه ، ما نمي توانيم بگوييم كه افراد همه شان سالمند. در تمام دوره دنيا، زمان انبيا و بالاترين زماني كه بشريك راسي داشته است مثل انبيا، و در اسلام مثل رسول اكرم ، مع ذلك ، وقتي كه حساب مي كنند، حساب جامعه را بايد بكنند، نه حساب افراد را؛ ببينيم جامعه رو به اصلاح وصلاح است يا جامعه رو به انحطاط است .
من نمي خواهم بگويم كه جوامع بشري و افرادي كه در ساير جوامع زندگي مي كنند،