• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 15 -  اثبات زنده بودن ملت ايران
صفحه : 15
صدام و حسين برادر صدام ، حسين اردني (1) همچه عرضه اي ندارند. آنها كه با سرنيزه مي خواهند حكومت كنند و با سرنيزه در جبهه ها ارتش بفرستند، آنها عرضه اين را كه بايك ملتي كه با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روي گشاده به طرف مرگ مي رود،به طرف شهادت مي رود، تا مرز شهادت مي رود، نمي توانند مقابله كنند. صدام خودش را با دست خودش براي حماقتي كه داشت به هلاكت رساند و حالا نوبت حسين اردني است . اينها در كشورهاي خودشان و در بين ملت خودشان رسوا هستند و داوطلبي كه حسين ادعا كرده است - از قراري كه بعض اشخاص مطلع مي گويند - قضيه داوطلبي نيست ، بله ، خودش تنها داوطلب است ، اما او به جبهه ها نمي رود و ترسوتر از آن است كه وارد بشود در جبهه ها. او در همان محل خودش مي نشيند و يك دسته اي را با سرنيزه به عنوان داوطلب مي فرستد به هلاكت برسند.
اثبات زنده بودن ملت ايران
ملت ايران امروز همه ثابت كردند به دنيا كه ملتي هستند زنده ، ملتي هستند متعهد به عقايد خودشان و در راه عقيده شهيد شدند يا تا مرز شهادت رفتند و ما هر روز شاهداشخاصي هستيم كه از ما مي خواهند كه دعا كنيم به شهادت برسند و دعا مي كنيم كه به پيروزي برسند. مشكلات انقلابات زياد است و انقلاب ما به حسب قاعده ، به حسب موازين طبيعي و مادي بايد نسبت به مشكلات انقلاب ديگر، صد چندان باشد؛ براي اينكه ما يك ملتي بوديم تحت ستم در طول شاهنشاهي و بخصوص در طول پنجاه سال سلطنت كثيف خاندان پهلوي و ما هيچ يار و ياوري جز خداي تعالي نداشتيم و ما و ملت ،ملت عزيز ما خود قيام كرد و نهضت كرد و همه قدرتها را عقب زد. نهضتها و انقلابهاي ديگر در مقابلش اگر يك قدرتي ايستاده بود، يك قدرت ديگر هم پشتيبان داشت ؛ ماخود ايستاديم و از هيچ كشوري پشتيباني نشد و ما اتكال به غير خدا، به كشوري پيدانكرديم . و اين قدرت معنوي و الهي است كه در همه پيدا شده است و در شما جوانان
1- ملك حسين ، پادشاه اردن .