• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 137 -  بي نظير بودن مسئولين و ملت ايران در طول تاري
صفحه : 137
داشت ؟ در يك قضيه اي ، كه شايد قضيه كشف حجاب بود، مرحوم شيخ - رحمه الله -مرحوم آقا شيخ عبدالكريم - رضوان الله عليه - يك كاغذي به رضاشاه نوشت و راجع به اين معنا تذكري داد. جواب نداد. نخست وزير گفت : به عرض اعليحضرت رسيد، ايشان گفتند: شما خوب است كه مشغول كار خودتان باشيد. يك دانه پاسبان اگر مي آمد در اين شهر مذهبي كه چقدر جمعيت مذهبي و چقدر اهل علم داشت مي آمد، هر كاري با هريك از شما مي كرد، احدي صحبت نمي كرد.
شهرباني حالا مثل شهرباني زمان رضاشاه است ؛ محمدرضا شاه است ؟! چرا بايد ماقدر نعمت خدا را ندانيم ؟ من از آقايان مي پرسم : بسيار خوب ، تمام اينها، همه شان يك اعوجاجاتي دارند. اگر اينها - خداي نخواسته - از بين بروند، حكومت را مي دهند دست شما؟ مي آيند مي گويند آقاي فلان ، بياييد شما حكومت كنيد؟ اگر اين جمهوري اسلامي شكست بخورد، به جاي آن ، يك جمهوري بهتر از اين جمهوري اسلامي مي آيد؟سراغ داريد كه يك افرادي باشند كه بعد از اينكه اينها از بين رفتند، آنها بيايند اداره كنند؟شما مي دانيد كه چشمها دوخته شده بود كه چه اشخاصي بيايند و در اينجا حكومت كنندكه بدتر از زمان محمدرضا مي شد. شما مي دانيد كه اگر اين جمهوري از بين برود، اين مجلس از بين برود، اين رئيس جمهور از بين برود، به جاي او يك ماموري از امريكامي آيد. ممكن است خيلي هم مقدس ماب باشد؛ مثل مقدس ماب رئيس شهرباني قم در زمان مرحوم آقاي بروجردي ؛ (5) خيلي هم مقدس ماب باشد، لكن كشور شما را ازبين ببرد و آن طور به اسلام سيلي بزند كه تا ابد نتواند سرش را بالا كند. مي توانيد فكر كنيدكه داريد چه مي كنيد؟ مي شود يك شب بنشينيد خودتان فكر كنيد كه تضعيف اين ملت واين دولت و اين مجلس و امثال اينها چه لطمه اي بر اسلام ممكن است بزند؟
بي نظير بودن مسئولين و ملت ايران در طول تاريخ
من مدعي هستم كه مثل ملت ايران و مجلس ايران و دولت ايران و رئيس جمهور
5- آقاي سيد حسين طباطبايي بروجردي ، از مراجع بزرگ شيعه كه به سال 1340 شمسي در گذشته است .