• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 134 -  مقايسه مسئولين نظام با رژيم سابق
صفحه : 134
مقايسه مسئولين نظام با رژيم سابق
از رئيس جمهور شروع مي كنم . اين آقاياني كه مي گويند كه زمان شاه بهتر بود، آقاي خامنه اي (1) را مي گويند از شاه ظالمتر است ! آقاي خامنه اي را مي گويند كه اموال اين ملت را در داخل و خارج دارد مي چاپد و بيشتر از زمان شاه ايشان دارد مي چاپد! اين مسئله را مي گويند! مي توانند مقايسه كنند ما بين رئيس جمهور فعلي ما و رئيس جمهورقبل از ايشان با روساي جمهور تمام دنيا و با سلاطيني كه به مال و جان مردم آن طور تعدي مي كنند؟ مقايسه مي شود كرد؟! من براي آنهايي كه چشم و گوششان را هواي نفس بسته و مرضهاي داخلي خودشان را نمي توانند ببينند، اين مطلب را مي گويم . اگر مي گوينداين طور است خوب ، اعلام كنند. املاك و - عرض بكنم كه - كاخها و ويلاها و امثال اينهارا اعلام كنند كه ايشان اين قدر تهيه كرده است يا مشغول است [تهيه كند].
بعد مي آييم سراغ مجلس . افرادي كه در مجلس هستند، از رئيس مجلس ، آقاي هاشمي ، (2) با ساير افرادي كه در مجلس هستند، اين را مقايسه بكنيد با مجلس سابق حتي بهترين ارگاني كه در آن وقت بود و دولتي كه در آن وقت بوده و مجلسي كه در آن وقت بود، و مقايسه كنيد با مجلس زمان رضا خان و محمدرضاخان . كداميك از روساي مجلس بهتر از رئيس مجلس حالا هستند؟ و كدام يك از افراد كانديداي مردم بهترهستند؟ بله ، در طول مشروطيت افراد بسيار ارزنده اي در مجلس بودند، اما در اين پنجاه سال اخير كه يك نفر هم آدمي كه بشود به او گفت "اين نماينده ملت است " سراغ نداريم .بعد از اينكه آن مجلسي كه مرحوم مدرس در آن بود، به مجرد اينكه مجلس تمام شد،فرستادند ايشان را گرفتند و بردند و با آن زجرها شهيد كردند، شما ديگر سراغ داريديك مجلسي كه واقعا مال ملت باشد و مردم خودشان به طور آزاد انتخاب كرده باشند؟اگر سراغ داريد، خوب ، لازم نيست حالا بگوييد "ما مي ترسيم عمومي بگوييم "، خوب ،خصوصي بگوييد؛ امضا محفوظ!
1- آقاي سيد علي خامنه اي ، رئيس جمهور.
2- آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني ، رئيس مجلس شوراي اسلامي .