• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 12 -  تاثير وصيت نامه هاي شهدا
صفحه : 12
خاصيت خاصي دارد. جمعه هاي اين بلاد جنگي ، روحيه به ايران مي دهد، روحيه به ارتش مي دهد. و اينهايي كه گمان مي كردند كه خير، يك حمله اي بكنند به ايران ، يك كاري بكنند يا فرض كنيد كه صدامي كه بازي خورد از قدرتهاي بزرگ و خودش هم نتوانست ادراك كند چيزي را، اين حمله را كرد و ديديد كه بحمدالله الان رو به زوال است . اينكه از خارج بمباران مي كند بلاد شما را، اين دليل بر اين است كه ضعف قدرت نظامي دارد و اين از خارج بمب مي اندازد، توپ مي اندازد، يا يك وقت هم از مي آيد ورد مي شود و بمباران مي كند و اين ضعف نظامي است كه او دارد. و مضحك اين است كه در عين حالي كه مسئله را دارد دنيا مي بيند كه چطوري هست ، باز هم آن "حسين اردني (1)" خودش را مي خواهد متصل كند به اين (2)، خودش را مي خواهد انتحار كند،اين از باب اين است كه اين نمي فهمد. وجه صحيحش اين است كه اينها نه اسلام را از اواطلاع دارند كه قدرت اسلام چي است و نه مردم ايران را و نه آن تعهدي كه مردم ايران به اسلام پيدا كرده اند مي دانند. آنها خيال مي كنند كه اينها هم مثل خودشان مي مانند و مثل اتباع خودشان مي مانند، نمي دانند كه اگر يك روز اينها از همان شهرهاي خودشان ، ازهمان بلاد خودشان سرنيزه را بردارند مردم آنها را از بين مي برند؛ بخلاف ايران ، كه ايران آن قدرتهاي بزرگ را بيرون راند و الان هم با اينكه مي گفتند بعد از چند ماهي ايران به هم مي خورد، الان هم سال چهارم را داريد جشن مي گيريد و بحمدالله قدرت همان قدرت است و بيشتر شده و تعهد مردم همان تعهد است .
تاثير وصيت نامه هاي شهدا
نمونه اي كه شما فرموديد كه آن پيرزن اينطور گفته است ، زياد پيش من وارد مي شود،نمونه ها زياد است ؛ پيرمرد، پسرهايش ، پسرش ، شهيد شده ، مي آيد گريه مي كند كه من مي خواهم بروم ، من به او مي گويم كه آخر تو مثل من پيرمردي ، تو نمي تواني بروي آنجا
1- پادشاه اردن .
2- صدام حسين ، رئيس رژيم حاكم بر عراق .