• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 108 -  تهمت همكاري با اسرائيل
صفحه : 108
كنيد، و اگر عراق در خاك ماست ، به حسب قرآن كريم تجاوز كرده ، فئه باغيه است و فئه باغيه را بايد با او قتال كنيد. ما از قتال شما هم گذشتيم و اميدي به اين نداريم ، لااقل محكوم كنيد. اگر به قرآن عمل نمي كنيد كه قتال كنيد و او را با سرنيزه بيرون كنيد از كشوراسلامي ، لااقل محكوم كنيد او را، و اگر محكوم هم نمي كنيد لااقل بيصدا باشيد، بيطرف باشيد. چه شده اينها را كه نه به قرآن اعتنا دارند و نه به حكم عقل اعتنا دارند و نه به مسائل بين المللي ، به هيچي اعتنا ندارند.
تهمت همكاري با اسرائيل
هر روز يك شايعه درست مي كنند؛ هر روز مي گويند بحرين را بنا بود ايران ،مي خواست بحرين را چه بكند. يك طياره از يك جا عبور مي كند، يك جايي ديگرساقط مي شود، شايعه درست مي كنند كه اسرائيل داشت همراهي مي كرد و اسنادش موجود است . اين كدام اسناد؟! يك كشوري كه بيست و چند سال است با اسرائيل مخالفت كرده ، دست اسرائيل را از نفتش كوتاه كرده ، روابط بكلي قطع است و او راغاصب مي داند و مسلمين را دعوت به اتحاد مي كند كه اين را بايد بيرون بكنيد و او به ريش مسلمين دارد مي خندد و امريكاي فاسد هم همين طور، باز اين مسلمين از اسرائيل دست برداشتند و مي خواهند با او مصالحه كنند بعضي از آنها به تبع امر امريكا، و همه تبليغات خودشان را متمركز كردند به ضد ايران . يك دفعه از خودشان نمي پرسند كه آخرقضيه چيست ؛ اينقدر سرسپردگي به امريكا، اينقدر سرسپردگي و ترس . ذخاير خودتان راتقديم امريكا مي كنيد و با او هم روابط داريد و از او هم عذر مي خواهيد و خوش خدمتي و خوش رقصي هم مي كنيد. ما با اينكه يك ملت ضعيف هستيم و به حسب افراد، افراد ماحدود سي و پنج ميليون يا چهل ميليون است و ابزار جنگي ما يك ابزار محدودي است ،بسياريش هم غارتگرها در وقتي كه انقلاب بود، غارت كردند و قايم كردند، حالا به روي خود همين ملت مي كشند، ما با همه اين گرفتاريها كه داريم ، در مقابل همه كشورهايي كه مي خواهند تعدي بكنند ايستاده ايم . در مقابل همه قدرتهايي كه با مامي خواهند مخالفت كنند و با اسلام مي خواهند مخالفت كنند، ما ايستاده ايم . و