عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد پانزدهم - صفحه 116 -  سخنراني در جمع فرماندهان سپاه ، معلمان و . . . "توصيه ها و تذكرات "
صفحه : 116
آنها حفظ؛ واجب است بر همه ما، بر همه شما كه اگر توطئه اي ديديد و اگر رفت و آمدمشكوكي را ديديد، خودتان توجه كنيد و اطلاع بدهيد.
يك بيچاره اي به من نوشته بود كه شما كه گفتيد كه همه اينها بايد تجسس بكنند يانظارت بكنند، خوب ، در قرآن مي فرمايد كه : و لا تجسسوا. (5) راست است ، قرآن فرموده است ، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است كه هر كسي بايد لاتقتلوا انفسكم . (6) اين اشكال را به سيدالشهدا بكنيد. وقتي كه اسلام در خطر است ، همه شما موظفيد كه با جاسوسي حفظ بكنيد اسلام را. وقتي كه حفظ دما مسلمين بر همه واجب باشد، اگر - فرض كنيد كه - حفظ جان يك نفر مسلماني ، حفظ جانش وابسته [به ]اين است كه شما شرب خمر كنيد، واجب است بر شما، دروغ بگوييد، واجب است برشما.
احكام اسلام براي مصلحت مسلمين است ، براي مصلحت اسلام است ، اگر ما اسلام را در خطر ديديم ، همه مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم . اگر دما مسلمين را در خطرديديم ، ديديم كه يك دسته دارند توطئه مي كنند كه بريزند و يك جمعيت بي گناهي رابكشند، بر همه ما واجب است كه جاسوسي كنيم . بر همه ما واجب است كه نظر كنيم وتوجه كنيم و نگذاريم يك همچو غائله اي پيدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سايرچيزهاست . حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است . اين حرفهاي احمقانه اي است كه از همين گروهها القا مي شود كه خوب ، جاسوسي كه خوب نيست ! جاسوسي ،جاسوسي فاسد خوب نيست ، اما براي حفظ اسلام و براي حفظ نفوس مسلمين واجب است ، دروغ گفتن هم واجب است ، شراب خمر هم واجب است .
ما الان يك امانتي در دستمان است و آن اسلام است . عذر نداريم به اينكه ما بنشينيم كنار، بگوييم ديگران بروند حفظش كنند. امانت مال ديگران نيست . اين امانت ، امانتي است كه خدا پيش [ما نهاده ]، براي همه ما هست ، نگهدارش همه ما هستيم ، نمي توانيم
5- سوره حجرات ، آيه 12: "در كارهاي پنهاني يكديگر جستجو مكنيد".
6- سوره نسا، آيه 29: "خودتان را مكشيد".