• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 87 -  ارزشهاي 22 بهمن ماه
صفحه : 87
سلطه پيدا كردند و يك نفر قلدر را كردند و مسلط كردند بر كشور، مي توانند بهره برداري خودشان را [بكنند] و نتايجي كه از سلطه بر يك كشوري است مي توانند آنها آن را به ثمر برسانند. و لهذا ملت ما تجربه كرد اين معنا را، اين واقعيت را، كه با وحدت كلمه ووحدت مقصد غلبه كرد بر همه قدرتهايي كه پشتيباني مي كردند از شاه مخلوع ايران ، وبعدش از جانشين منحوس او و بعدش هم از آن كسي كه به نخست وزيري غير قانوني منتخب شد. (1) فهميدند كه هيچيك از اين قدرتها نمي توانند در مقابل ملت كه يكپارچه است - در 22 بهمن ثابت شد كه ملت يكپارچه [است ] ملتي كه مقصدشان يك مقصدالهي است ، نه مقصدشان يك مقصد مادي صرفا، و همه شان با هم يكصدا هستند، يك مقصد هستند - نمي توانند كه بر اين ملت غلبه كنند، و ديدند كه ملت غلبه كرد بر همه آنها.و آن كسي را كه آنها همه قدرتهاي خارجي - چه ابر قدرتها، چه وابستگان به ابر قدرتها -مي خواستند او را نگاه دارند نتوانستند نگاه دارند.
ارزشهاي 22 بهمن ماه
وقتي ديدند ملت همه مي گويند كه ما رژيم فاسد طاغوتي را نمي خواهيم ، آنها تسليم شدند و آن آدم را از اينجا بردند. و شما بيرونش كرديد از اينجا. اين يك درسي است براي ما در طول تاريخ كه اگر ما بخواهيم مقاصد خودمان را، كشور خودمان را به آن طوري كه مي خواهيم برسانيم ؛ يعني به ثمر برسانيم نتيجه اين همه خون و اين همه عليل واين همه رزمنده ، بايد همه با هم باشيم . اين يك درسي است كه ما از 22 بهمن فرا گرفتيم .و بايد اين درس را با تمام قوا دريابيم ؛ و با تمام قوا حفظ كنيم اين را. 22 بهمن بايدسرمشق ما باشد در طول زندگي ؛ و براي نسلهاي آينده كه همه آنها 22 بهمن را، كه غلبه ايمان بر كفر و الله بر طاغوت و اسلام بر كفر بود، بايد حفظ كنند و بزرگ بشمارند. بزرگ بشمارند روزي را كه خداي تبارك و تعالي بر ملت ما منت گذاشت و اين ملت رايكپارچه كرد، و ملت را غلبه داد. ما از تمام نيروهاي مسلح - چه نيروهاي نظامي وانتظامي
1- شاپور بختيار، آخرين نخست وزير رژيم پهلوي .