• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 444 -  توصيه به تقويت پيوند ارتش با ملت
صفحه : 444
كنيد كه در اين پادگانها هر جا هستيد، اسلام را تقويت كنيد.
اين انجمنهاي اسلامي مفيد براي شماست . چنانچه يك كسي گفت كه انجمنهاي اسلامي به درد نمي خورد و ارتجاعي است ، اين همان ارتجاعي است كه به همه مامي گويند و به همه شما مي گويند. اين همان ارتجاعي است كه با اين كلمه مي خواهند شمارا كنار بزنند و آن اشخاص "مترقي " را بياورند! آن اشخاص مترقي كي اند؟ يا از امريكابايد بيايند مترقيها يا از شوروي بايد بيايند اين مترقيها. اين ارتجاع در مقابل مترقي ، يعني اسلام و ايران در مقابل امريكا و در مقابل شوروي . اين انجمنهاي اسلامي همه شان براي ما مفيدند. البته من به انجمنهاي اسلامي هم سفارش كردم به اينكه فقط جهات اسلامي رادر نظر بگيرند و هيچ دخالت ديگري در امور نكنند - دخالت مال خود فرماندهان هست - لكن اين را توجه بكنيد كه اگر يك وقتي اشخاصي آمدند، وسوسه كردند كه اين انجمنهاي اسلامي - مثلا - چندان فايده ندارد يا ضرر دارد يا ارتجاع است ، اين همان نقشه اي است كه آنها مي كشند براي اينكه رفراندم حاصل بشود، شايد ديگر آخوندهابروند كنار، متدينين بروند كنار، انجمن هاي اسلامي نباشند، شايد باز آن مسائل زمان طاغوت بيايد تو كار؛ باطن اينها را تهي كنند از آني كه بايد باشند. اين هم از امور مهمي است كه بايد توجه كنيد.
توصيه به تقويت پيوند ارتش با ملت
و من آگاهم از داخل ارتش . اين طور نيست كه من بي اطلاع باشم . من آگاهم كه چه اشخاصي گاهي مي آيند و چه اشخاصي حرفهايي مي زنند و چه عكس العملهايي هست در كار. توجه داشته باشيد كه - خداي نخواسته - يك وقتي اسباب اين نشود كه ملت ايران بگويد كه اين ارتش ارتش كذايي است و به اسلام كاري ندارد و اين طور چيزها. شماوقتي قدرت داريد كه ملت دنبال شما باشد. همان طوري كه ملت بدون ارتش نمي تواندادامه زندگي بدهد، ارتش هم بدون ملت نمي تواند ادامه زندگي بدهد. ارتشي كه ملت بااو مخالف است ، نمي تواند اين ارتش باشد؛ چنانچه ملتي هم اگر ارتشش با او مخالف