• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 278 -  كافر بودن صدام و حزب بعث عراق
صفحه : 278
خزائن عظيم اين كشورهاي اسلامي به حلقوم اين قدرتهاي بزرگ فرو مي رود. ملتها بايدقيام كنند و خودشان را از دست حكومتهاي خودشان و قدرتهاي بزرگ نجات بدهند.اگر ملت ايران نشسته بود و چشم به اين دوخته بود كه از خارج كسي كمك كند و او رانجات بدهد، تا آخر تحت همان فشارها بود و حكومت جائر پهلوي حكومت مي كرد،لكن انتظار نكشيد و با اينكه دولتهاي شرق و غرب به كمك محمدرضا بودند و پشتيبان او بودند، مع ذلك ، با همه قدرتهاي خارجي و با قدرت بزرگ نظامي كه در داخل داشت ،وقتي ملت يكپارچه قيام كرد، زن و مرد، كوچك و بزرگ ، فرياد كرد كه ما نمي خواهيم اين حكومت جائر و اين سلطنت كافر را، هيچ يك از قدرتهاي خارجي نتوانست كه جلوگيري كند و قدرتهاي داخلي هم برگشتند از او و متصل به ملت شدند. ارتش عراق هم ، اگر مسلمانهاي عراق قيام كنند، به آنها متصل خواهند شد و اين ريشه فساد را از آنجاخواهند كند.
كافر بودن صدام و حزب بعث عراق
اخيرا، در يك نوشته اي ديدم ، در يكي از خبرگزاريها كه دولت عراق مي گويد ماهميشه مسلمان بوديم و شهادت به وحدانيت خدا و رسالت پيغمبر مي دهيم ، پس مامسلمانيم و شما چرا ما را كافر حساب مي كنيد. من به آنها مي گويم كه شما قبل از اينكه ماصحبت از اين بكنيم ، از قبل آيت الله حكيم - رضوان الله عليه - تكفير شده ايد. ملت عراق مسلم اند؛ لكن اين حزب "بعث " عقايدشان عقايد اسلامي نيست و مورد تكفيررئيس ملتشان شدند و اين اظهار اسلاميت كه صدام و امثالش مي كنند مثل آن اظهاراسلامي است كه محمدرضا مي كرد. من احتمال مي دهم كه محمدرضا در باطن ذاتش مسلمان باشد، لكن مسلمان بدتر از كافر؛ لكن نسبت به صدام اين احتمال را نمي دهم كه بر حسب ذاتش به اسلام گرايش داشته باشد. قيام بر ضد كشور اسلامي و حكومت اسلامي كه الان در ايران مستقر است ، همين قيام بر ضد اسلام ، در حكم الحاد و كفر است و اين آدم در عين حالي كه به قول خودش مسلم است ، قيام بر ضد اسلام كرده است . جرم ملت مسلمان