• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 242 -  سخنراني در جمع نمايندگان انجمنهاي اسلامي دانش آموزان "وظايف انجمنها"
سخنراني
زمان : 11 فروردين 1360 / 24 جمادي الاول 1401
مكان : تهران ، جماران
موضوع : بيان وظايف و رسالت انجمنهاي اسلامي
حضار: نمايندگان انجمنهاي اسلامي دانش آموزان سراسر كشور
صفحه : 242
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالت انجمنهاي اسلامي
من نسبت به انجمنهاي اسلامي همه كشور، اعم از انجمنهاي اسلامي دبيرستانهاي سراسر كشور يا ساير انجمنهاي اسلامي ، كه در همه جا بحمدالله تحقق پيدا كرده است ،چند كلمه اي صحبت دارم .
يكي اينكه اين نامگذاري كه "انجمن اسلامي " در هر جا باشد، اين يك تعهدي است از طرف انجمنها نسبت به اسلام و آن تعهد اسلامي بودن و اسلامي كردن است . فقط اسم نيست كه گروهي دور هم جمع بشوند و اسم خودشان را انجمن اسلامي بگذارند. اين يك تعهد است كه شما براي خاطر اسلام ، در سرتاسر كشور و در تمام جاهايي كه درآنجا از اسلام هست همه چيز، شما متعهديد كه اسلامي باشيد و اسلام را در آنجاها كه هستيد پياده كنيد. پس شما دو تعهد داريد: يكي اسلامي بودن خودتان ، يكي اسلامي كردن آنجايي كه اين انجمنها در آنجا هست .
راجع به اسلامي كردن خودتان دو تا مطلب هست : يكي اينكه توجه به اين معنا باشدكه در اين انجمنها اشخاص منحرف ، غير متعهد به اسلام ، بلكه دشمن اسلام ، نباشد.آنهايي كه نمي خواهند اسلام در اين كشور تحقق پيدا بكند و از اسلام سيلي خورده انددر همه جاهايي كه با اسم اسلام يك انجمني هست ، يك مساجدي هست و جاهاي ديگر، اينها كوشش دارند كه در آنجاها نفوذ كنند. تكليف انجمنهاي اسلامي ، چه درمدارس و چه در ساير جاهاي كشور، كه بحمدالله همه جا هست ، تكليف اولي اين است
صفحه : 243
كه اشخاصي كه در اين انجمنها وارد مي شوند شناسايي شده باشد؛ سابقه قبل از انقلابشان و در انقلاب چه كردند و چه بودند و قبل از انقلاب اينها داخل چه امري بودند و چه كارهايي مي كردند، خانواده هاي اينها خانواده هاي متعهد به اسلام است ؟ خود اين فردقبل از انقلاب متعهد به اسلام بوده است و بعد از انقلاب هم به همان حال باقي مانده است ، يا نه ؟ ممكن است كه يك اكثريتي از اين انجمنها اشخاص متعهد، سالم ، مومن به انقلاب و مومن به اسلام باشند، لكن اگر يك اقليت ، ولو دو نفر هم در بين انجمنها، هرانجمني ، منحرف باشد، يك وقت مي بينيد كه همان دو نفر منحرف ، انجمن اسلامي را به انحراف مي كشند و انجمن اسلامي آنجايي را كه مي خواهد اسلامي بكند رو به انحراف مي برد. اين يكي از مهمات انجمنهاي اسلامي است . شايد مكرر اين مطلب به من گفته شده است كه در انجمنهاي اسلامي اشخاصي هستند كه اسلامي نيستند، اشخاصي هستندكه به اسم اسلام و صورت اسلام در اين انجمنها آمدند و مي خواهند انحراف ايجاد كنند.اين يكي از وظايف انجمنهاست كه بايد توجه داشته باشند اين اشخاصي كه در اين انجمنها وارد مي شوند چه جور اشخاصي هستند؛ سوابقشان را، لواحقشان را،خانواده شان را، بايد بررسي بكنيد و آن وقت فرد را بپذيريد. اين طور نباشد كه شما بدون توجه ، يك وقت اشخاصي كه انحراف دارند، اشخاصي كه تعهد به اسلام ندارند،اشخاصي كه با اسلام دشمن هستند، مخالف هستند، اينها وارد بشوند و - خداي نخواسته - اصل انجمن اسلامي را به فساد بكشند و اصل آن ارگاني كه اين انجمنها براي اصلاح آنها تحقق پيدا كرده است . يك وقت رو به فساد برود. اين يكي از تكاليف شماهاست ، كه همه آنهايي كه انجمنهاي اسلامي را به وجود مي آورند، اين را بايد بسيارتوجه به آن بكنند.
تعهد انجمنها به اسلام و احكام آن
يك جهت ديگر، راجع به اسلامي بودن خود اين انجمنهاست . اسلام ابعاد مختلفي دارد كه اگر يك نفر يا يك جمع بخواهند واقعا، مسلم باشند، بايد تمام ابعاد را در نظر
صفحه : 244
بگيرند. يك بعد اسلام بعد عقايد است ، عقايد اسلامي . بايد انجمنهاي اسلامي عقايداسلامي را داشته باشند. اين طور نباشد كه يك فرد يا افرادي پايبند به عقايد اسلامي نباشند و انجمن اسلامي درست كرده باشند. اگر معتقد به تمام اصول اسلام نباشند، اينهانمي توانند انجمن اسلامي تشكيل بدهند، يا اسلام را بخواهند پياده بكنند.
و يك بعد ديگر اخلاق اسلامي است . چه بسا اشخاصي عقايد اسلامي را به حسب واقع هم تا حدودي دارند، لكن اخلاق اسلامي را ندارند. آن چيزي كه مهم است براي شما كه انجمن اسلامي تشكيل مي دهيد و خصوصا، براي شما حاضرين كه انجمنهاي اسلامي دبيرستانها را متكفل هستيد و دوستان شما متكفل هستند، اين يك امر بسيارمهمي است كه شما عهده دار شديد بايد شما از خودتان شروع كنيد و خودتان را به اخلاق اسلامي آرايش بدهيد و از اخلاقي كه بر خلاف اسلام است تحرز كنيد؛ براي اينكه شما مي خواهيد در دبيرستانهايي كه هستيد اسلام را در آنجا پياده كنيد،نمي خواهيد كه فقط يك اسمي باشد كه ديگران چون انجمن دارند پس ما هم انجمن داشته باشيم . شما مي خواهيد كه اسلام را در دبيرستانها كه بسيار اهميت دارد، پياده كنيد واين تابع اين است كه خود شما هم عقايد اسلاميتان صحيح باشد و هم اخلاق اسلامي داشته باشيد.
چنانچه يكي از بعدهاي ديگر، اعمال اسلامي است ؛ تعهد به ظواهر اسلام ، به اوامر ونواهي اسلام و عمل كردن به احكام اسلام است . چنانچه آن جمعيتي كه تشكيل انجمن اسلامي دادند - خداي نخواسته - در اعمال انحرافي داشته باشند، اينها نمي توانند بگويندكه ما انجمن اسلامي هستيم و آمديم كه اسلام را در اينجا كه هستيم پياده بكنيم . اول بايداز خودتان شروع كنيد، هر كسي از خودش بايد شروع كند و عقايد و اخلاق و اعمالش رابا اسلام تطبيق بدهد و بعد از اينكه خودش را اصلاح كرد، آن وقت دنبال اين باشد كه ديگران را اصلاح كند، خصوصا، شما كه در دبيرستانها هستيد و همه آنهايي كه سروكارشان با بچه ها، نوباوگان ، جوانان هست ، اين يك عهده بزرگي است براي شما كه درآنجاها هستيد و مي خواهيد كه دبيرستان را با هر چه در دبيرستان هست به صورت
صفحه : 245
اسلامي در بياوريد. و اين يك تعهد بزرگي است . آنهايي كه در آنجا هستند، دردبيرستانها هستند، در دبستانها هستند، بعد هم در دانشگاهها وارد مي شوند، اينهايي هستند كه آتيه يك كشور در دست آنهاست و اگر آنها به طور تعهد اسلامي ، اخلاق اسلامي ، تربيت شدند و به جامعه تحويل داده آنها مي توانند يك كشور را اصلاح كنند واز استقلال كشور دفاع كنند. تمام اين اموري كه فاسد است ، چه اموري كه در رژيم سابق واقع مي شد از حيث وابستگي به قدرتهاي اجنبي و چه آنهايي كه خودشان طرفدار بودندكه وابسته كنند اين ملت را و اين كشور را به كشورهاي ابرقدرت ، اينها تمام براي اين است كه تعهدهاي اسلامي اينها نداشتند. چنانچه يك فرد يا افرادي اسلام را بدانند چه است ، اسلام را بفهمند [و اينكه ] نسبت به قدرتهاي ديگر چه جور بايد معامله كنند،استقلال كه در اسلام بايد باشد توجه به آن بكنند، با تعهد به اسلام امكان ندارد كه بروندو وابسته به غير بشوند، آن هم غيري كه بر خلاف اسلام است و دشمن اسلام است . تمام گرفتاريهاي ما براي همين است كه رجال ما در سابق ، چه آنهايي كه در مجلس بودند وچه آنهايي كه دولت را در دست داشتند و چه آنهايي كه ارتش را در دست داشتند درسابق ، قضيه اسلام پيش آنها مطرح نبود اكثرا، چون مطرح نبود، آنهايي كه در تربيت بچه ها وارد بودند اصلا كاري [نداشتند] به اينكه اين بچه تربيت اسلامي بشود تا يك روح بزرگ پيدا بكند كه تحت سلطه اجانب واقع نشود و تحت سلطه داخل هم واقع نشود. وقتي آنها خودشان تعهد اسلامي نداشتند، بچه هاي ما هم همانطور تربيت مي شوند. گروه گروه در دانشگاهها مي رفتند و گروه گروه از دانشگاهها بيرون مي آمدندو از اسلام خبري نبود و از تعهد اسلامي و اخلاق اسلامي خبري نبود.
الگو بودن اعضاي انجمنهاي اسلامي
بايد شماها كه انجمن اسلامي در دبيرستانها تشكيل مي دهيد بعد از اينكه خودتان توجه داشته باشيد به اسلام و تعهد داشته باشيد به احكام اسلام و اخلاق اسلام و اعمال اسلامي . بايد خود شما الگو باشيد براي اينكه بچه ها، با عمل شما تربيت بشوند و شما
صفحه : 246
دعوت كنيد آنها را با اعمال خودتان به اسلام و اخلاق و اعمال اسلامي . اگر اين خدمت بزرگ را شما بكنيد و تمام كساني كه سر و كارشان با جوانها هست ، سرو كارشان با كودكهاهست ، اينها متعهد به اسلام باشند و متعهد به احكام اسلام باشند - كه در احكام اسلام تمام چيزهايي كه در اداره يك كشور احتياج به آن هست ، هست در اسلام . اسلام را اگركسي تعهد به آن داشته باشد، امكان ندارد كه او زير بار ظلم برود، زير بار وابستگي به كفار برود، خودش را تابع كفار قرار بدهد. تمام اين فسادها براي اين است كه اسلام دراين كشورها به آن معنايي كه هست تحقق پيدا نكرده و آنهايي كه تربيت جوانها و بچه هاو بزرگها و آنهايي كه در دبستان يا بالاتر هستند تربيت صحيح نشدند و بعد در جامعه كه آمدند و كشور را در تحت سيطره خودشان در آوردند، يك اشخاص غير متعهد بودند وابايي از اين نداشتند كه كشور خودشان وابسته به غير باشد و احتياج به خارج داشته باشد.
شما حالا بايد از اول شروع كنيد و قصدتان اين باشد كه خودتان مستقل در همه چيزباشيد؛ در فرهنگ مستقل باشيد، در صفت مستقل باشيد، در زراعت مستقل باشيد. وقتي كه بناي بر اين معنا گذاشتيد و با اين عزم وارد ميدان شديد، مي توانيد كه كشور خودتان رانجات بدهيد و كشور خودتان را مستقل كنيد و بيمه كنيد استقلال كشور خودتان را براي هميشه . الان ما اول كارمان هست ، ما به يك كشوري وارد شديم كه همه چيزش وابسته به اجانب بود. تمام كارهايي كه در اينجا مي شد تقليد از خارج بود. اگر مدرسه تاسيس مي كردند، يك مدرسه وابسته بود و اگر نظامي تربيت مي كردند، يك نظامي وابسته بود.مي گويند در آن وقتي كه كندي (1) را ترور كردند، در مدرسه هاي ما براي اين بچه هاي كوچك يك شعر عزا درست كردند! عزا براي كندي گرفتند! و امروز كه يك برادر ديگراو(2) را ترور كردند، حالا چه اين ترور موفق باشد يا نباشد و به حال ما هم فرقي نمي كند،حالا اين طور نيست كه ديگر برايش عزا بگيرند.
در هر صورت ، شما بايد متحول بشويد از آن رژيم و آن ريشه هايي كه دوانده بود در
1- جان اف كندي ، رئيس جمهور پيشين امريكا كه در اوايل دهه 60 ترور شد و به قتل رسيد.
2- رابرت كندي .
صفحه : 247
همه جا؛ همه جاي كشور را آنها منقلب كرده بودند به يك اخلاق وابسته . بايد كوشش كند ملت ايران و كوشش كنند آنهايي كه با جوانها و با نيمسالها و با خردسالها سر و كاردارند، كوشش كنند كه اينها را مستقل از حيث افكار و مستقل از حيث فرهنگ باربياورند، اينها هستند كه بعدها اين كشور را در دست مي گيرند. اگر شما اينها را تربيت خوب بكنيد، هر كاري كه آنها بكنند براي شما ثواب دارد.
مسئوليت خطير انجمنها به جهت اسلامي بودن آنها
در هر صورت ، شما يك تكليف بزرگي به عهده داريد. انجمنهاي اسلامي در هر جاكه هستند، اين اسمي كه روي خودشان گذاشتند تكليف مي آورد براي آنها. يك روز ازشما سئوال مي شود كه شما، انجمن اسلامي اسم خودتان را گذاشتيد، لكن به اسلام تعهدنداشتيد. اگر - خداي نخواسته - انحرافي در شما باشد، يا بگذاريد انحرافي در انجمنهاباشد، يا بگذاريد انحرافي در تعليماتي كه مي خواهد بشود، انجام بشود، بشود، شما به واسطه همين اسمي كه روي خودتان گذاشتيد مسئول هستيد؛ سئوال مي شود كه تو كه گفتي من داخل انجمن اسلامي هستم ، چرا خودت اسلامي نبودي . و چرا بچه هايي كه باتربيت معلميني كه شما بوديد تربيت شدند، اسلامي نشدند و چرا انحراف در اين انجمنهاي اسلامي بوده است .
ما همه مكلف هستيم . همه بايد اين بار سنگين و امانت بزرگي را كه به عهده ما هست ،و آن اسلام است و آن كشور اسلامي ، به مقصد برسانيم و ما بايد تماممان ، چه دولت وچه ملت ، و خصوصا، كساني كه سرو كارشان با جوانها و بچه ها هست ، اين يك امانت بزرگي است به عهده همه شماها و همه ما كه ما اين امانت را به آنجايي كه بايد برسدبرسانيم ، و اسلام را ان شاءالله در تمام نواحي اين مملكت پياده كنيم . و از خودمان شروع كنيم و ديگران را هم ان شاءالله ، دعوت كنيم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته