• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 213 -  قصد خدمت به اقشار مختلف مردم
صفحه : 213
قلب شماست بيشتر مي شود. حالايي كه اين حد را داريد، اگر به آن يك قدري توجه كنيد و قانع بشويد، آشوب هست ، اما كم است . وقتي هرچه زيادتر شد، آشوب زيادترمي شود؛ نگرانيها زيادتر مي شود. پس چرا انسان دست و پا بزند براي زياد كردن آشوب خودش . براي اينكه ناراحتي خودش را زياد كند، دست و پا بزند؛ مثل عنكبوت ، تار دورخودش بتند. تمام كارهايي كه ما مي كنيم ، مثل همين عنكبوتها، در آن عالم ظاهر مي شودكه ما خودمان داريم با دست خودمان ، خودمان را به بند مي كشيم . چرا مي خواهيد اين مقام را پيدا كنيد كه اين براي شما يك چيزي است كه صورتش مشوه است در آنجا؟ چرادنبال اين هستيد كه زحمتهاي خودتان را زياد كنيد؟ سلمان داراي حكومت مداين بود؛وقتي سيل آمد، پوستي كه زيرش بود برداشت و رفت بالا گفت نجي المخففون (7) من چيزي ندارم تا آب ببرد. يك پوستي هست آن هم برداشتم . حاكم آنجا بود! اما آنهايي كه زيادكردند، روي هم گذاشتند، - چه اموال دنيا را روي هم گذاشتند و چه رياستها را روي هم گذاشتند - آنهايي هستند كه در آن عالم گرفتاريشان زياد است . و چرا ما اين قدر زياد كنيم گرفتاريها را؟!
قصد خدمت به اقشار مختلف مردم
ما براي اين ملت عمل بكنيم . ما تمام هممان را صرف كنيم كه اين كشوري كه به اين حال در آمده است ، و همه هم با ما دشمن هستند، اين را نجاتش بدهيم . همه به فكرنجات باشيم ؛ نه به فكر اينكه براي خودمان باشد. براي نجات يك بشر، براي نجات يك ملت ، براي نجات اسلام از شر اين قدرتها همه كوشش كنيم ، شما اگر يك خانه هم داشته باشيد بخواهيد تدبير كنيد اين خانه را، تا زن و مرد و بچه و كلفت و اينهايي كه هستندهمفكر نباشند، نمي توانيد يك خانه را اداره كنيد. يك كشور را وقتي بخواهيد اداره بكنيد، اگر همفكر نباشيد، اگر همت همه اداره اين نباشد [كار پيش نمي رود] همه در فكرمردم باشيد. اينها عباد خدا هستند؛ بنده هاي خدا هستند. اينهايي كه در مرزها دارند كشته
7- "سبكباران ، نجات يافته اند".