• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 180 -  آسيب ناپذيري در حاكميت بر قلوب
صفحه : 180
همراهي مي كردند. و در اين زمان دلها همراه است و حكومت بر دلهاست . رئيس جمهوربر دلهاي مردم حكومت مي كند. و نخست وزير ما و مجلس ما همه بر دلهاي مردم حكومت مي كنند. از اين جهت ، الان كه لشكر ما و ارتش ما در جبهه ها مشغول به جنگ ودفاع هستند، تمام كشور ما يكپارچه به جنگ مشغول اند؛ به همراهي با ارتش و همراهي باقواي مسلحه مشغول هستند. و شايد هر روز يا اكثر روزها، جوانهايي آنجا بيايند و با گريه بخواهند كه عازم به جبهه ها بشوند براي شهادت . حتي پيرمردهاي ضعيف هم اين آرزورا دارند و بچه هاي نارس هم اين آرزو را دارند. اين براي اين است كه در اين كشوراسلام حكومت مي كند؛ و حكومت اين كشور حكومت بر ابدان نيست ؛ حكومت برقلوب است قلوب مردم با كساني كه در اين كشور حكومت مي كنند همراه است . و ملت است كه حكومت مي كند.
آسيب ناپذيري در حاكميت بر قلوب
شما آقايان كوشش كنيد، شما سران كشورها كوشش كنيد، و به ديگر سران كشور هم سفارش كنيد كه آنها هم نظير ايران حكومت بر قلوب مردم بكنند. اشكال مسلمين اين است كه در بسياري از حكومتها حكومت بر ابدان است ، آن هم با فشار؛ و لهذا موفق نيستند. اگر ما حكومت بر ارواح بكنيم و سران كشورهاي اسلامي حكومت بر ارواح بكنند و قلوب ملتها را به دست بياورند، با اين كثرت جمعيت و با اين مخازن زياد اينهاآسيب پذير نخواهند بود؛ و بر همه كشورهايي كه بخواهند به آنها تعدي كنند، مقابله مي كنند و هيچ كشوري با ملتها نمي تواند مقابله كند. كشورها با دولتها مقابله مي كنند و باارتشهايي كه قلوب مردم با آنها نيستند.
شما كوشش كنيد و به دوستان خودتان بگوييد كه كوشش كنند كه قلوب مردم را به دست بياورند. همان طوري كه در صدر اسلام قلوب مردم متوجه به حكومت بود.حكومت صدر اسلام ؛ حكومت بر قلوب بود. و لهذا با جمعيتهاي كم بر امپراتوريهاي بزرگ غلبه كردند. الان بحمدالله جمعيت مسلمين قريب يك ميليارد است ؛ چرا بايد با