عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد یازدهم - صفحه 121 -  ارتش 20 ميليوني
صفحه : 121
اگر يك ملت كه همه جوانهايش مجهز باشند به همين جهازي علاوه بر جهاز ديني وايماني كه دارند، مجهز به جهازهاي مادي هم باشند، سلاحي هم باشند و ياد گرفته باشند، همچي نباشند كه يك تفنگي دستشان آمدند ندانند با آن چه بكنندش . بايد يادبگيريد و ياد بدهيد رفقايتان را. جوانها را يادشان بدهيد. و همه جا بايد اين طور بشود كه
ارتش 20 ميليوني
در هر صورت كلي قضيه را باز من تكرار مي كنم كه بدانيد شما با يك قدرتي مواجه هستيد كه اگر يك غفلت بشود مملكتتان از بين مي رود. غفلت نبايد بكنيد. غفلت نكردن به اين است كه همه قوا، هر چه فرياد داريد سر [امريكا] بكشيد. هر چه تظاهر داريد برضد آن بكنيد. هر عملي داريد، عمل مثبت را، [بر ضد] آن كنيد. قواي خودتان را مجهزكنيد. و يك تعليمات نظامي خودتان پيدا كنيد. به دوستانتان تعليم بدهيد. به اشخاصي كه -عرض مي كنم - كه همينطوري دارند راه مي روند تعليمات نظامي بدهيد. مملكت اسلامي بايد همه اش نظامي باشد. تعليمات نظامي داشته باشد. يكي از ابواب فقه ، باب "رمي "است ، كه تيراندازي است . خوب ، آن وقت تيراندازي بوده ، حالا هم تيراندازي است به يك جور ديگر. در اسلام با اينكه "رهان " يعني يك [شرطي ] را بگذارند براي چيزي ، كه نظير قماربازي مي شود حرام است ، براي رمي حرام نيست . براي اسبدواني حرام نيست ."سبق و رمايه " يكي از مسائل فقه است . براي اينكه همه براي همه افراد مستحب است كه سواري را ياد بگيرند. حالا اتومبيل سواري را، رانندگي را ياد بگيرند. و براي همه مستحب است كه تيراندازي را ياد بگيرند. فنون جنگي را ياد بگيرند.
او. بايد خوب . شما بعدها ايشان را لازم داريد. از اين جهت من تا حالا جواب ايشان راندادم . ايشان هم نيامده اند تا حالا پيش من كه ببينم كه مسئله همان مسئله كسالت است يامسائل ديگري هست . و ممكن است كه ايشان بيايند پيش من و با ايشان صحبت بكنيم ببينيم چيست قصه .
همه قوا بر ضد امريكا
    
x