شهریار من شهریار من
چه خبره !
چه خبره !
تا پایان کمپین 10 روز باقی مانده و 1200 جلد کتاب به قفسه های کتابخانه اضافه شده است. فقط 5800 جای کتاب دیگر خالی است، شهر را یاری مکینی؟
برای حمایت آماده ام
هنوز برای همراهی آماده نیستی؟
مطالعه بیشتر