موضوع :
نام مستعار :
کلمه :
تاریخ ثبت از :
/ /
تاریخ ثبت تا :
/ /
تعداد در صفحه :
مطالب به صورت :
مرتب شده بر اساس :
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )
برات مینویسم دوستت دارم آخه میدونی؟ آدما گاهی اوقات

خیلی زود حرفاشونو از یاد می برن ولی یه نوشته به این سادگیا پاک شدنی نیست.گرچه پاره کردن یه کاغذ از شکستن یه قلبم ساده تر..ولی من مینویسم....من مینویسم دوستت دارم

I write you: I live you, you know human forget his words but writing doesn"t be clear easily. Though tearing a paper is easier than breaking a heart...but I write...I write I LOVE YOU
زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 23:7
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

اول از روی ادب ای گل خوشبو سلام

دوم از روی محبت به تو دارم پیام

بی تو ای دوست گذر از

جهان زندان من است

تا تو هستی در برم زندان گلستان من است

First I want to tell hello from decorum

Second I have a

message for you from kindness

O friend without you this world is like prison for me

When you are with me this prison is my rosery

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 23:6
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

تمام امید آسیابان به وزش باده تا آسیابش از کار نیافته ، قلبم آسیاب ، خودم آسیابان و نفسهایت باد...!

All hope of miller is wind that his mill can work always, my heart is mill, I am the miller & your breathe is wind...

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 23:3
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

غیر از غم عشق تو ندارم غم دیگر / شادم كه جز این نیست مرا همدم دیگر .

I have no other grief except your grief / I am happy that I have no other comate

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 23:1
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

عطر حرفات واسه من بوی گل شقایقه . تو رو دیدن واسه من قشنگ ترین دقایق

Your words smell is like a smell of corn poppy, & meeting you is the most beautiful moments of me

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 22:59
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

مهم نبوده سوختنم، دور از تو پرپر زدنم، مهم تو بودی عشق من، نه قصه شكستنم، به افتخار عشق تو میگم كه بازنده منم...

It wasn"t important that I felt so grief, I flicker away of you, you was important o my love! Not my breaking story, I tell you with honor of your love that: I AM THE LOSER

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 22:58
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

در كوچه های عشق دنبال تو می گشتم / حقیقت شب بود ترسیدم و برگشتم!

In the alleys of love I was searching you / in fact it was night I feared and came back!

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 22:54
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

عشق لالایی بارون تو شباست / نم نم بارون پشت شیشه هاست / لحظه ی شبنم و برگ گل یاس / لحظه ی رهایی پرنده هاست / لحظه ی عزیز با تو بودنه / آخرین پناه موندن منه

Love is lullaby of rain at nights/ is sprinkle of rain behind windows/ is moment of dew & petal of Yas/ is the moment of extrication of the birds/is the moment of being with you/ is the last refuge of me

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 22:51
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

صبر کردن دردناک است ، و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش

Patience is painful, & forgetting is more painful, but the most painful it is that you don"t know you should forget or wait.

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 22:48
adel_eminem ( تعداد مطالب : 605 ) ( تعداد نظرات : 228 )

روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم!

We told bye 100times everyday, but I knew the real mean of saying bye when I bury you.

زمان آخرین مطلب این کار بر: 2786روز قبل
شنبه 25/7/1388 - 22:47