عضویت در خبرنامه
     • يا خدا يا خرما!
     • يار بد، بدتر بود از کار بد!
     • يا رومي روم، يا زنگي زنگ!
     • يارب مباد آن که گدا معتبر شود گر معتبر شود ز خدا بي خبر شود
     • يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم!
     • يا سخن دانسته گوي اي مرد نادان، يا خموش.
     • يار قديم، اسب زين کرده است!
     • يار، مرا ياد کند ولو با يک هل پوک!
     • يار ناپايدار را دوست مدار.
     • يا کوچه گردي يا خانه داري!
     • يا مرگ يا اشتها!
     • يا مکن با پيل بانان دوستي يا بنا کن خانه اي در خورد پيل! (سعدي)
     • يکي رو توي ده راه نمي دادند سراغ کدخدا رو مي گرفت!
     • يک ارزن از دستش نمي ريزد!
     • يک مرده بنام به که صد زنده به ننگ!
     • يک بز گـَر، گله را گر مي کند!
     • يک داغ دل بس است براي قبيله اي!
     • يک انار و صد بيمار!
     • يک ده آباد بهتر ازصد شهر خراب!
     • يک بار جستي ملخک، دوبار جستي ملخک، آخر به دستي ملخک!
     • يک بام و دو هوا!
     • يک پا چاروق يک پا گيوه؟!
     • يک پاش اين دنيا يک پاش اون دنياست!
     • يک پول جيگرک، سفره قلمکار نمي خواد!
     • يک تب يک پهلوان را مي خواباند!
     • يک تخته اش کم است!
     • يک دست به پيش و يک دست به پس!
     • يک دست صدا ندارد!
     • يک دستم سپر بود، يک دستم شمشير، با دندانم که نمي توانم بجنگم!
     • يک ديوانه سنگي به چاه مي اندازد که صد عاقل نمي توانند بيرون بياورند!