عضویت در خبرنامه
     • گاو پيشاني سفيد!
     • گاوش زاييده!
     • گاو ِ نه من شير!
     • گاه باشد که کودکي نادان به غلط بر هدف زند تيري (سعدي)
     • گاهي از سوراخ سوزن تو مي رود گاهي هم از دروازه هم داخل نمي شود!
     • گاهي روزها بلندترند و گاه شبها.
     • گدا را اگر رو بدي صاحبخانه مي شه!
     • گدا چشم ديدن گداي ديگه را نداره.
     • گداي نيک فرجام به از پادشاه بد فرجام.
     • گدايي کار بي مايه است.
     • گذر پوست به دباغ خانه مي افتد!
     • گر بُري گوش و گر زني دمبم بنده از جاي خود نمي جنبم
     • گربه براي رضاي خدا موش نمي گيرد!
     • گربه ي تنبل را موش طبابت مي کند!
     • گربه دستش به گوشت نمي رسيد گفت بو مي دهد!
     • گربه را دم حجله بايد کشت!
     • گربه را اگر در اطاق حبس کني پنجه برويت مي کشد!
     • گربه شب سموره!
     • گربه شير است در گرفتن موش ليک موش است در مصاف پلنگ!
     • گربه مسکين اگر پر داشتي تخم گنجشک از زمين بر داشتي!
     • گر تو قرآن بدين نمط خواني ببري رونق مسلماني! (سعدي)
     • نمط: روش
     • گر تو نمي پسندي، تغيير ده قضا را! «در کوي نيکنامي ما را گذر ندادند...» (حافظ)
     • گر جمله ي کائنات کافر گردند بر دامن کبرياش ننشيند گرد!
     • گر حکم شود که مست گيرند در شهر هر آنچه هست گيرند!
     • گر در همه دهر يک سر نيشتر است بر پاي کسي رود که درويش تر است!
     • گرد نام پدر چه مي گردي؟ پدر خويش باش اگر مردي!( سعدي)
     • گردن ما از مو باريکتر است و شمشير شما از الماس برنده تر.
     • گرز به خورند پهلوان است!
     • گر زمين و زمان بهم دوزي ندهندت زياده از روزي!
     • گر صبر کني ز غوره حلوا سازم!