عضویت در خبرنامه
     • کاچي بهتر از هيچي است!
     • کار از محکم کاري عيب نمي کند!
     • کارد، دسته خودش را نمي برد!
     • کار نباشد، زرنگ است!
     • کار، نشد ندارد!
     • کار هر کس نيست خرمن کوفتن گاو نر مي خواهد و مرد کهن
     • کاري بکن بهر ثواب نه سيخ بسوزه نه کباب!
     • کاسه ي داغ تر از آش!
     • کاسه جايي رود که شاه تغار باز آيد!
     • تغار: ظرف سفالينه دراز و بزرگ که در آن ماست ريزند.
     • کاشکي را کاشتند سبز نشد!
     • کافر همه را به کيش خود پندارد!
     • کاه از خودت نيست کاهدون که از خودت است!
     • کاه بده، کالا بده، دو غاز و نيم بالا بده!
     • کاه را در چشم مردم مي بينه، کوه را در چشم خودش نمي بينه!
     • کبکش خروس مي خونه!
     • کجا خوشه؟ اونجا که دل خوشه!
     • کج مي گه اما رج مي گه!
     • رج: رديف
     • کچلي را گفتند: چرا زلف نمي گذاري ؟ گفت: من از اين قرتي گريها خوشم نمي آيد!
     • کدخدا را ببين، ده را بچاپ.
     • کرم داران عالم را درم نيست درم داران عالم را کرم نيست!
     • کرم درخت، از خود درخت است.
     • کژدم را گفتند: چرا به زمستان در نمي آيي ؟ گفت: بتابستانم چه حرمت است که در زمستان نيز بيرون آيم؟!
     • کس را وقوف نيست که انجام کار چيست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار (حافظ)
     • کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من!
     • کسي را در قبر ديگري نمي گذارند!
     • کسي که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمي شود.
     • کسي که از گرگ بترسد گوسفند نگه نمي دارد!
     • کسي که خربزه مي خورد، پاي لرزش هم مي نشيند!
     • کشته از بس که فزونست کفن نتوان کرد!
     • کف دستي که مو نداره از کجاش ميشه کند؟!