عضویت در خبرنامه
     • چهار ديواري اختياري!
     • چاقو دسته ي خودش را نمي برد!
     • چاه کَن هميشه ته چاه است!
     • چاه مَکن بهر کسي، اول خودت، دوم کسي!
     • چاه مي نمايد و راه نمي نمايد.
     • چراغ را نتوان ديد جز به نور چراغ.
     • چراغي که به خانه رواست، به مسجد حرام است!
     • چشم دارد نخودچي، ابرو ندارد هيچي!
     • چشمش آلبالو گيلاس مي چينه!
     • چشمش هزار کار مي کنه که ابرويش نمي دونه!
     • چشمش را ببين، دلش را بخوان.
     • چغندر گوشت نمي شود، دشمن هم دوست نمي شود!
     • چنار در خانه اش را نمي بيند!
     • چوب خدا صدا نداره، هر کي بخوره دوا نداره!
     • چوب دو سر طلا ست!
     • چوب را که برداري، گربه دزده فرار مي کنه!
     • چوب معلم گـُله، هر کي نخوره خله!
     • چو بد کردي مشو ايمن ز آفات که واجب شد طبيعت را مکافات
     • چو به گشتي، طبيب از خود ميازار چراغ از بهر تاريکي نگه دار!
     • چو دخلت نيست خرج آهسته تر کن.
     • چو گل بسيار شد پيلان بلرزند.
     • چو فردا شود، فکر فردا کنيم.
     • چون دوست دشمن است شکايت کجا برم.
     • چون قضا آيد طبيب ابله شود.
     • چــه خوش است ميــوه فروشــــي گر کس نخورد خودت بنوشي!
     • چه عزائيست که مرده شور هم گريه مي کنه!
     • چيزي که شده پاره، وصله بر نمي داره!
     • چيزي که عوض داره، گله نداره!