عضویت در خبرنامه
     • پا را به اندازه گليم خود بايد دراز کرد!
     • پايان شب سيه سپيد است.
     • پله پله رفت بايد سوي بام.
     • پايين پايين ها جايش نيست، بالا بالاها راهش نيست!
     • پز عالي، جيب خالي!
     • پس از چهل سال چارپا داري، الاغ خودش را نمي شناسد!
     • پس از قرني شنبه به نوروز مي افتد!
     • پسرخاله دوست ديزي!
     • ديز: (ديزه) نوعي ديگ مي باشد.
     • پسر کو ندارد نشان از پدر تو بيگانه خوانش، نخوانش پسر!
     • پشت تاپو بزرگ شده!
     • تاپو: ظرفي از گل چون خمره که در آن آرد و گندم و خرما ذخيره کنند.
     • پنج انگشت برادرند، برابر نيستند!
     • پنجه با شير زدن و مشت با شمشير، کار خردمندان نيست.
     • پوست خرس نزدهِ را مي فروشه!
     • پول است نه جان است که آسان بتوان داد!
     • پول پيدا کردن آسان است، اما نگهداري اش مشکل است!
     • پولدارها با کباب، بي پولها به بوي کباب.
     • پياده شو با هم بريم!
     • پياز هم خودش را داخل ميوه ها کرد!
     • پي خر مرده مي گردد که نعلش را بکند!
     • پيراهن بعد از عروسي براي گل منار خوب است!
     • پيش از آخوند به منبر نرو!
     • پيش ديوار آنچه گويي هوش دار تا نباشد در پس ديوار موش
     • پيش قاضي و مَلَق بازي؟!