عضویت در خبرنامه
     • و آن کس که نکو گفت هم او خود نيکوست.
     • واي به کاري که نسازد خدا!
     • واي به وقتي که بگندد نمک! «هر چه بگندد نمکش مي زنند...»
     • وقتي رشوه از در وارد مي شود، عدالت از در ديگر مي رود.
     • وقتي که با گرگ شام مي خوري سگت را هم پهلويت نگه دار.
     • وعده سر خرمن دادن!
     • وفاداري مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلي ديگر سرايند