عضویت در خبرنامه
     • هر آنچه ديده بيند دل کند ياد «ز دست ديده و دل هر دو فرياد...»
     • هر جا خرس است، جاي ترس است!
     • هر جا سنگ است براي پاي لنگ است!
     • هر جا که پري رخيست، ديوي با اوست!
     • هر جا که نمک خوردي نمکدان مشکن!
     • هر جا هيچ جا، يک جا همه جا!
     • هر چه از دزد ماند، رمال برد!
     • رمال: فالگير (عمل و شغل فالگيري)
     • هر چه بادا باد.
     • هر چه بر خود نمي پسندي به ديگران مپسند!
     • هر چه بگندد نمکش ميزنند واي به روزي که بگندد نمک!
     • هر چقدر پول بدي همانقدر آش مي خوري!
     • هر چه پيش آيد خوش آيد!
     • هر چه خدا خواست همان شد هر چه دلم خواست نه آن شد!
     • هر چه خواهي که نشنوي، مگوي.
     • هر چه دير نپايد دلبستگي را نشايد!
     • هر چه رِشتم، پنبه شد!
     • هر چه زود برآيد دير نپايد.
     • هر چه سر، بزرگتر - درد بزرگتر!
     • هر چه عوض داره گله نداره!
     • هر چه کني به خود کني گر همه نيک و بد کني!
     • هر چه که پيدا مي کند خرج اتينا مي کند!
     • هر چه مار از پونه بدش مي ياد، در لونه اش سبز مي شود!
     • هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست ورنه تشريف تو بر بالاي کس کوتاه نيست (حافظ)
     • تشريف: لباس فاخري که بزرگي به ديگران مي بخشد.
     • هر چيز که خوار آيد، يک روز به کار آيد!
     • هر دردي را نيز درمان است.
     • هر دودي از کباب نيست!
     • هر راهي را به راهداري سپرده اند.
     • هر رفتي، آمدي دارد!
     • هر سخن جايي و هر نکته مقامي دارد!
     • هر سرازيري يک سر بالايي داره!