عضویت در خبرنامه
     • نابرده رنج گنج ميسر نمي شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!
     • ناخوانده به خوان خدا نتوان رفت!
     • نادان را به از خاموشي نيست.
     • نبرّد رگي تا نخواهد خداي! «اگر تيغ عالم بجنبد ز جاي...»
     • نخود هر آش!
     • نردبان، پله به پله!
     • نرمي ز حد مبر که چو دندان مار ريخت هر طفل ني سوار کند تازيانه اش (صائب)
     • نردبان دزدها!
     • نزديک شب نخواب تا خواب آشفته نبيني!
     • نزن در کسي را تا نزنند درت را!
     • نشُسته پاکه!
     • نفسش از جاي گرم بيرون مي آيد!
     • نکرده کار را نبرند بکار!
     • نوشدارو بعد از مرگ سهراب!
     • نوکر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست!
     • نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار!
     • نان به همه کس بده، اما نان همه کس مخور!
     • نانت را با آب بخور، منت آبدوغ مکش!
     • نان را به اشتهاي مردم نمي شود خورد!
     • نونش توي روغن است!
     • نون گدائي را گاو خورد، ديگه بکار نرفت!
     • نون نامردي توي شکم مرد نمي ماند!
     • نه آبي و نه آباداني، نه گلبانگ مسلماني!
     • نه آفتاب از اين گرم تر مي شود و نه غلام از اين سياه تر!
     • نه به آن خميري، نه به اين فطيري!
     • نه به آن شوري شوري، نه به اين بي نمکي.
     • نه بر مرده، بر زنده بايد گريست! «گر اين تير از ترکش رستمي است... »(فردوسي)
     • نه پسر دنيائيم نه دختر آخرت!
     • نه پشت دارم نه مشت!
     • نه چندان بخور کز دهانت برآيد نه چندان که از ضعف جانت برآيد (سعدي)