عضویت در خبرنامه
     • ما از خيک دست برداشته ايم، خيک از ما دست بر نمي دارد!
     • ما اينور جوب تو اونور جوب!
     • مادر را دل مي سوزد، دايه را دامن!
     • مادر که نيست، با زن بابا بايد ساخت!
     • مار بد بهتر بود از يار بد!
     • مار پوست خودش را رها مي کند اما خوي خودش را رها نمي کند!
     • مار تا مار نخورد اژدها کي شود؟
     • مار خورده، افعي در آمده!
     • مار را با دست غير بايد گرفت.
     • مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد!
     • مارگير را آخرش مار مي کشد!
     • مار مهره، هر ماري ندارد!
     • مار هر کجا کج رفت، توي لانه خودش راست مي رود!
     • ماستها را کيسه کردند!
     • ماست مالي کردن!
     • ماستي که ترش است از تغارش پيداست!
     • تغار: ظرف سفالينه دراز و بزرگ که در آن ماست ريزند.
     • ما صد نفر بوديم تنها، آنها سه نفر بودند همراه!
     • ما که در جهنم هستيم، يک پله پائين تر!
     • مال است نه جان است که آسان بتوان داد!
     • مال به يک جا مي رود، ايمان به هزار جا!
     • مالت را خوار کن خودت را عزيز!
     • مال خودت را محکم نگه دار همسايه را دزد نکن!
     • مال دنيا وبال آخرت است!
     • مال ما بالاي گل مناره، مال مردم زير تغاره!
     • تغار: ظرف سفالينه دراز و بزرگ که در آن ماست ريزند.
     • مال مفت صرافي ندارد!
     • مال ممسک، ميراث ظالم است!
     • ما و مجنون هم سفر بوديم در دشت جنون او بمطلب ها رسيد و ما هنوز آواره ايم!
     • ماه درخشنده چو پنهان شود شب پره بازيگر ميدان شود!
     • ماه هميشه زير ابر پنهان نمي ماند!
     • ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است!