عضویت در خبرنامه
     • لالائي بلدي چرا خوابت نمي بره!
     • لب بود که دندان آمد!
     • لقمان حکيم را گفتند: ادب از که آموختي ؟ گفت: از بي ادبان! (گلستان سعدي)
     • ليلي را از چشم مجنون بايد ديد!