عضویت در خبرنامه
     • قاتل با پاي خود پاي طناب دار مي رود.
     • قاچ زين را بگير، اسبدواني پيشکشت!
     • قباي بعد از عيد براي گـَـل ِ منار خوبه!
     • قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري.
     • قرآن کنند حرز و امام مبين کشند ياسين کنند ورد و به طاها کشند تيغ
     • قربون برم خدا رو، يک بام و دو هوا رو، اينور بام گرما، رو اون ور بام سرمارو!
     • قربون بند کيفتم، تا پول داري رفيقتم!
     • قرض که رسيد به صد تومن، هر شب بخور قيمه پلو!
     • قلم، دست دشمن است!
     • قليان بکشيم يا خجالت مانديم ميان اين دو حالت
     • قوم و خويش، گوشت هم رو مي خورند اما استخوان هم رو دور نمي اندازند.