عضویت در خبرنامه
     • فاتح، احساس خستگي نمي کند.
     • فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان آنگه شود پديد که نامرد و مرد کيست ؟ (ناصر خسرو)
     • فرزند بي ادب مثل انگشت ششم است، اگر ببري درد دارد، اگر هم نبري زشت است!
     • فرزند کسي نمي کند فرزندي گر طوق طلا به گردنش بر بندي!
     • فرياد کشيدن روش بي خردان است.
     • فرشش زمين است و لحافش آسمان است!
     • فرش، فرش قالي؛ ظرف ، ظرف مس؛ دين، دين محمد (ص)!
     • فضول را به جهنم بردند گفت: هيزمش تر است!
     • فضيلت تنها نيست، حتما همسايگاني دارد.
     • فقر، قوم و خويش ندارد.
     • فقط ساعات طلايي هستند که به شمارش در مي آيند.
     • فقير، در جهنم نشسته است!
     • فکر نان کن که خربزه آب است!
     • فلفل نبين چه ريزه، بشکن ببين چه تيزه.
     • فواره چون بلند شود سرنگون شود!
     • فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي!
     • فيلش ياد هندوستان کرده است!
     • فيل و فنجان!