عضویت در خبرنامه
     • غالباً انسان آنچه را که نمي خواهد مي يابد.
     • غاز مي چراند!
     • غربال را جلوي کولي گرفت و گفت: منو چطور مي بيني ؟ گفت: هر طور که تو مي بيني!
     • غروب همه را به خانه مي آورد.
     • غصه فردا را امروز نبايد خورد.
     • غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو!
     • غم مرگ برادر را برادر مرده مي داند!
     • غوره نشده مويز گشتي نزد همه کس عزيز گشتي
     • غيرت بي بصيرت، آتشي است بي نور.