عضویت در خبرنامه
     • عاشقان را همه گر آب برد خوبرويان همه را خواب برد (ايرج ميرزا)
     • عاشق بي پول بايد شبدر بچيند!
     • عاشقم، پول ندارم - کوزه بده آب بيارم!
     • عاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري دل (مولوي)
     • عاشقي شيوه رندان بلاکش باشد (حافظ)
     • عاشقي کار سري نيست که بر بالين است (سعدي)
     • عاقبت جوينده يابنده بود. (مولوي)
     • عاقبت گرگ زاده گرگ شود گر چه با آدمي بزرگ شود (سعدي)
     • عاقل به کنار آب تا پل مي جَست ديوانه پا برهنه از آب گذشت
     • عاقل گوشت خورد، بي عقل بادمجان!
     • عالم بي عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بي عسل!
     • عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!
     • عالم نا پرهيزگار، کوريست مشعله دار!
     • عبادت بجز خدمت خلق نيست به تسبيح و سجاده و دلق نيست (سعدي)
     • عجب کشکي ساييديم که همش دوغ شد!
     • عجله، کار شيطان است!
     • عجله و عقل با هم جور در نمي آيد.
     • عجله سبب ضرر است و ضرر باعث بدبختي است.
     • عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد!
     • عذر بدتر از گناه!
     • عروس مردني را گردن مادر شوهر نيندازند!
     • عزيز کرده ي خدا را نمي شود ذليل کرد!
     • عزيز پدر و مادر!
     • عسل در باغ هست و غوره هم هست!
     • عسل نيستي که انگشتت بزنند!
     • عشرت امروز به فردا مفکن.
     • عشق است و هزار بد گماني.
     • عشق پيري گر بجنبد سر به رسوايي زند!
     • عشق رفيق نابينا است.
     • عشق در هر کجا پا گذارد، عقل آنجا را ترک مي کند.