عضویت در خبرنامه
     • ظالم پاي ديوار خود را مي کند!
     • ظالم، دست کوتاه است!
     • ظالم، هميشه خانه خراب است!
     • ظاهرش چون گور کافر پر حلل باطنش قهر خدا عزوجل
     • حلل: زيورها، لباسهاي نو و بردهاي يماني
     • ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم مي رود.
     • ظلمتي مانند ناداني نيست.