عضویت در خبرنامه
     • طاس اگر نيک نشيند همه کس نرّاد است!
     • طاووس را به نقش و نگاري که هست، خلق تحسين کنند و او خجل از پاي زشت خويش (سعدي)
     • طبل تو خاليست!
     • طبيب بي مروت، خلق را رنجور مي خواهد!
     • طبيعت با کم، قناعت مي کند.
     • طعام ديگري خوشمزه تر است.
     • طعمه ي هر مرغکي انجير نيست!
     • طلا در تيرگي مي درخشد.
     • طمع آرد به مردان رنگ زردي!
     • طمع پيشه را رنگ و رو زرد است!
     • طمع را نبايد که چندان کني که صاحب کرم را پشيمان کني
     • طمع زياد مايه ي جوانمرگي است!
     • طمعش از کرم مرتضي علي (ع) بيشتر است!
     • طمع، چاه اشتباه است.
     • طي نکرده گز نکن.