عضویت در خبرنامه
     • ضامن ِ روزي بود روزي رسان!
     • ضرب خورده، جراحه!
     • ضرب المثل، کليد انديشه است.
     • ضربه اي که نفع داشته باشد، به گردن آزاري نمي رساند.
     • ضرب المثل دزد را عاقل مي کند.
     • ضرب المثل ها حکمت و فلسفه کوچه و بازار است.
     • ضرب المثلهاي کهن، فرزندان حقيقت اند.
     • ضرر به موقع بهتر از منفعت بي موقع است!
     • ضرر کار کن، کار نکردن است!
     • ضيافتها کوتاه و عمر طولاني!
     • ضرورت، ترش را شيرين کند.