عضویت در خبرنامه
     • صابونش به جامه ما خوردست!
     • صبر کوتاه خدا سي سال است!
     • صبر بالاترين هنراست.
     • صبر گلي است که در باغ هر کسي نمي رويد.
     • صبح مادر حرفه هاست و شب مادر انديشه ها.
     • صحت بهتر از ثروت است.
     • صدا هر طور که باشد انعکاسش هم همانطور است.
     • صد رحمت بکفن دزد اولي!
     • صد پتک زرگر، يک پتک آهنگر!
     • صد تا گنجشک با زاغ و زوغش نيم من است!
     • زاغ: بچه پرنده
     • صد تا چاقو بسازد، يکيش دسته ندارد!
     • صد رحمت به کفن دزد اولي!
     • صد سال گدايي مي کنه هنوز شب جمعه را نمي شناسه!
     • صد سر را کلاه است و صد کور را عصا!
     • صد سوزن جمع کني يک جوال دوز نمي شود.
     • جوال دوز: وسيله اي که با آن پارچه هاي ضخيم را مي دوزند (که از سوزن کلفت تر است)
     • صد من پر قو يک مشت نمي شود!
     • صد موش را يک گربه کافيست!
     • صفرايش به يک ليمو مي شکند!
     • صفرا: يکي از مزاج هاي چهار گانه آدمي (صفرا ، سودا ، بلغم ، خون)
     • صلاح مملکت خويش خسروان دانند.
     • صنار جيگرک، سفره قلمگار نمي خواد!
     • صيد را چون اجل آيد سوي صياد رود.