عضویت در خبرنامه
     • شاه مي بخشد اما وزير راضي نمي شود!
     • شاهنامه آخرش خوش است.
     • شايعه نصف دروغ است!
     • شب دراز است و قلندر بيدار!
     • شب سمور گذشت و لب تنور گذشت.
     • سمور: جانوري است که شبها جهت شکار از لانه اش خارج مي شود و به لانه هاي مرغان و کبوتران حمله مي کند و با بي رحمي شديد آنها را مي کشد (مشهور است اين جانور به قدري به کشتن حيوانات اهلي مي پردازد که از بوي خون آنها مست مي شود.)
     • شب عيد است و يار از من چغندر پخته مي خواهد گمانش مي رسد من گنج قارون زير سر دارم!
     • شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خر است!
     • شتر در خواب بيند پنبه دانه گهي لف لف خورد، گـه دانه دانه
     • شتر ديدي نديدي ؟!
     • شتر را چه به علاقه بندي ؟
     • علاقه بند: آن که ابريشم بافد.
     • شتر را گفتند: چرا گردنت کج است، گفت: کجام راست است!
     • شتر را گفتند: چکاره اي ؟ گفت: علاقه بندم، گفتند: از دست و پنجه ي نرم و نازکت پيداست!
     • شتر را گم کرده پي افسارش مي گردد!
     • شتر سواري دولا دولا نمي شود!
     • شتر که نواله بخواهد گردن را دراز مي کنه!
     • نواله: خوراک، طعمه
     • شتر گاو پلنگ!
     • اشاره دارد به "زرافه"
     • شتر مرد و حاجي خلاص!
     • شتر مرغ را گفتند: بار بردار. گفت: من مرغم. گفتند: پرواز کن. گفت: شترم!
     • شتر ها را نعل مي کردند، کک هم پايش را بلند کرد!
     • شرط عاشقي نيست با يکدل دو دلبر داشتن.
     • شريک اگر خوب بود خدا هم شريک مي گرفت!
     • شريک دزد و رفيق قافله!
     • شست پات توي چشمت نره!
     • شش ماهه به دنيا آمده!
     • شکست، اساس کاميابي و وسيله اي است براي نيل کاميابي.
     • شعر چرا مي گويي؟ که توي قافيه اش وا بماني!
     • شغال، پوزه اش به انگور نمي رسيد گفت ترشه!
     • شغال ترسو انگور خوب نمي خورد!
     • شغال که از باغ قهر کند به منفعت باغبان است!
     • شغالي که مرغ مي گيره بيخ گوشش زرد است!