عضویت در خبرنامه
     • سال به دوازده ماه ما مي بينيم، يکدفعه هم تو ببين!
     • سال به سال دريغ از پارسال.
     • سالها مي گذارد تا شنبه به نوروز بيفتد!
     • سالي که نکوست از بهارش پيداست!
     • سبوي خالي را به سبوي پر مزن!
     • سبوي تازه و آب خنک!
     • سبو: آوندي سفالين و دسته دار که در آن آب ريزند، کوزه سفالين
     • سبکبار مردم سبک تر روند.
     • ستم بر ستم پيشه، عدل است و داد.
     • سحر خيز باش تا کامروا باشي.
     • سخت مي گيرد جهان بر مردمان سخت کوش «گفت آسان گير بر خود کارها کز روي طبع...» حافظ
     • سخن خودت را کجا شنيدي؟ آنجا که حرف مردم را شنيدي!
     • سخن تلخ از دل تلخ برمي خيزد.
     • سر بريده سخن نمي گويد!
     • سر بزرگ را بلاي بزرگ باشد!
     • سر بشکند در کلاه، دست بشکند در آستين!
     • سر بي گناه، پاي دار مي رود اما بالاي دار نمي رود!
     • سر بي خيال فقط در گور ميسر است.
     • سر پيري و معرکه گيري؟!
     • سر تراشي را از سر کچل مي خواهد ياد بگيرد!
     • سر را با پنبه مي برد!
     • سر را قمه مي شکند تاوانش را کاشي مي دهد!
     • قمه: آهني کوتاهتر از شمشير و داراي دو لبه تيز
     • سر زلف تو نباشد سر زلف دگري!
     • سرزنش بجا بهتر از تعريف بي جا است.
     • سرش از خودش نيست.
     • سرش به تنش زيادي مي کند!
     • سرش به کلاهش مي ارزد!
     • سرش بوي قرمه سبزي مي دهد!
     • سرش توي حساب است!
     • سرش توي لاک خودش است!
     • سرش جنگ است اما دلش تنگ است!