عضویت در خبرنامه
     • ز آب خرد، ماهي خرد خيزد نهنگ آن به که از دريا گريزد!
     • زاغم زد و زوغم زد، پس مانده کلاغ کورم زد!
     • زاغ: بچه کلاغ
     • زبان بريده به کنجي نشسته صمٌ بکم به از کسي که نباشد زبانش اندر حکم (سعدي)
     • زبان خوش، مار را از سوراخ بيرون مي آورد!
     • زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد بهوش باش که سر در سر زبان نکني
     • زبان گوشت است به هر طرف که بچرخاني مي چرخد!
     • زخم زبان از زخم شمشير بدتر است!
     • زدي ضربتي، ضربتي نوش کن!
     • زردآلو را مي خورند براي هسته اش!
     • زرنگي زياد، فقر مي آورد!
     • زرنگي زياد مايه ي جوانمرگيست!
     • ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است دلي که عاشق و صابر بود مگر سنگ است ؟ (سعدي)
     • زکات تخم مرغ يک پنبه دانه است!
     • زگهواره تا گور دانش بجوي.
     • زمانه ايست که هر کس به خود گرفتار است تو هم در آينه حيران حسن خويشتني (آصفي هروي)
     • زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز!
     • زمستان رفت و رو سياهي به زغال ماند!
     • زن بلاست، اما الهي هيچ خانه اي بي بلا نباشد!
     • زنگوله ي پاي تابوت است!
     • زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند!
     • زور حق را پايمال مي کند.
     • زور داري، حرفت پيش است!
     • زور دار پول نمي خواهد، بي زور هم پول نمي خواهد!
     • زير اندازش زمين است و رواندازش آسمون!
     • زير پاي کسي پوست خربزه گذاشتن!
     • زير سرش بلند شده!
     • زير کاسه نيم کاسه اي است.
     • زيره به کرمان مي برد!