عضویت در خبرنامه
     • راستي کن که راستان رستند.
     • راه دزد زده تا چهل روز امن است.
     • راه دويده ، کفش دريده!
     • رخت دو جاري را در يک طشت نمي شود شست!
     • رستم است و يکدست اسلحه!
     • رسيده بود بلايي ولي به خير گذشت «نريخت دُرد مي و محتسب ز دير گذشت...» (آصفي هروي)
     • رطب خورده منع رطب چون کند!
     • رفت به نان برسد به جان رسيد!
     • رفتم ثواب کنم کباب شدم!
     • رفتم شهر کورها ديدم همه کورند، من هم کور شدم!
     • رنگم را ببين و حالم را نپرس!
     • روبرو خاله و پشت سر چاله!
     • روده بزرگه روده کوچيکه را خورد!
     • روز از نو، روزي از نو!
     • روزگار، آينه را محتاج خاکستر کند!
     • روزگار است آن که گه عزت دهد، گه خوار دارد چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد (قائم مقام فرهاني)
     • روزه خوردنش را ديدم، ولي نماز خواندنش را نديده ام!
     • روزي به قدمه!
     • روغن چراغ ريخته وقف امامزاده است!
     • رو مسخرگي پيشه کن و مطربي آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستاني (عبيد زاکاني)
     • روي گدا سياه است ولي کيسه اش پر است!
     • روح را صحبت ناجنس، عذابيست اليم «چاک خواهم زدن اين دلق ريايي چه کنم...» (حافظ)
     • ريسمان سوخت و کجيش بيرون نرفت!
     • ريش و قيچي هر دو دست شماست!