عضویت در خبرنامه
     • دادن به ديوانگي، گرفتن به عاقلي!
     • دارندگي است و برازندگي!
     • داري طرب کن، نداري طلب کن!
     • داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حساب است!
     • دانا داند و پرسد، نادان نداند و نپرسد!
     • دانا گوشت مي خورد، نادان چغندر!
     • دانايي ، توانايي است
     • دانستن را کار بستن بايد.
     • دانه ي فلفل سياه و خال مهرويان سياه هر دو جانسوزند اما اين کجا و آن کجا!
     • دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست دارد!
     • دختر مي خواهي مادرش را ببين، کرباس مي خواهي پهناش را ببين!
     • دختري که مادرش تعريف کنه براي داييش خوب است!
     • در بيابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام!
     • در بيابان لنگه کفش، نعمت خداست!
     • در پس هر گريه آخر خنده ايست!
     • در جنگ، حلوا تقسيم نمي کنند!
     • در جواني مستي، در پيري سستي، پس کي خداپرستي ؟!
     • در جهان هر کس که دارد نان مفت مي تواند حرفهاي خوب گفت!
     • در جهنم عقربي هست که از دستش به مار غاشيه پناه مي برند!
     • در ِ جيبش را تار عنکبوت گرفته است!
     • در چهل سالگي طنبور مي آموزد، در گور استاد خواهد شد!
     • طنبور: يکي از آلات زهي و آن سازي بود که کاسه و سطح آن هموار بود.
     • در حوضي که ماهي نيست، قورباغه سپهسالار است!
     • در خانه ات را ببند همسايه ات را دزد نکن!
     • در خانه اگر کس است يک حرف بس است!
     • در خانه مور، شبنمي طوفانست!
     • در خانه هر چه، مهمان هر که!
     • درخت اگر متحرک شدي ز جاي بجاي نه جور اره کشيدي و نه جفاي تبر!
     • درخت پربار، سنگ مي خورد!
     • درخت کاهلي، بارش گرسنگي است!
     • درخت کج جز به آتش راست نمي شه!