عضویت در خبرنامه
     • خار را در چشم ديگران مي بيند و تير را در چشم خودش نمي بيند!
     • خاشاک به گاله ارزان است، شنبه به جهود!
     • گاله: گلوله پنبه بر زده و حلاجي شده
     • خاک خور و نان بخيلان مخور خار ِنه اي زخم ذليلان مخور»
     • خال مهرويان سياه و دانه ي فلفل سياه هر دو جانسوز است اما اين کجا و آن کجا؟!
     • خاله سوسکه به بچه اش مي گويد : قربون دست و پاي بلورينت!
     • خانه اي را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست!
     • خانه اگر پراز دشمن باشد بهتر است تا خالي باشد!
     • خانه ي خرس و باديه مس ؟
     • خانه ي دوستان بروب و در دشمنان را مکوب!
     • خانه نشيني بي بي از بي چادريست!
     • خانه ي همسايه آش مي پزند، به من چه ؟!
     • خاموشي از کلام بيهوده به.
     • خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي!
     • خدا برف را به اندازه بام مي دهد!
     • خدا جامه مي دهد کو اندام؟ نان مي دهد کو دندان؟
     • خدا را بنده نيست!
     • خدا روزي رسان است، اما حرکتي هم مي خواهد!
     • خدا سرما را به قدر بالا پوش مي دهد!
     • خدا گر ز حکمت ببندد دري ز رحمت گشايد در ديگري!
     • خدا ميان دانه ي گندم خط گذاشته!
     • خدا نجار نيست اما در و تخته را خوب به هم جور مي کند!
     • خدا وقتي بخواهد بدهد، نمي پرسد توکي هستي ؟
     • خدا همه چيز را به يک بنده نمي دهد.
     • خدا همان قدر که بنده ي بد داره، بنده ي خوب هم داره.
     • خدايا آنکه را عقل دادي چه ندادي و آنکه را عقل ندادي چه دادي ؟ (خواجه عبدالله انصاري)
     • خدا عقلي به تو بدهد، پولي به من!
     • خراب شود باغي که کليدش چوب مو باشد!
     • خر است و يک کيله جو!
     • کيله : پيمانه اي باشد که بدان غله آرند و چيزهاي ديگر پيمانند. (کيله براي توزين ماست و دوغ بکار مي رود و آن ظرفي است که يک من و يک چارک تبريزي گنجايش دارد.)
     • خر ِ باربر، به که شير مردم دَر!
     • خربزه ي شيرين مال شغاله!