عضویت در خبرنامه
     • حافظه ساعت زندگي است.
     • حتي در جهنم انسان مي تواند رفيقي براي خود پيدا کند.
     • حتي سخت ترين زمستانها هم از بهار مي رنجند.
     • حتي گاو با دم خود از خود دفاع مي کند.
     • حتي گنج پادشاه پايان مي يابد.
     • حتي مرغ کور هم گهگاهي دانه اي پيدا مي کند.
     • حرف حق شمشيري است برنده.
     • حساب به دينار، بخشش به خروار
     • حسد عميق تر از کک مي گزد.
     • حسد وفاداري را نمي شناسد.
     • حسد پير نمي شود.
     • حسود کور است.
     • حق بالاتر از قانون است.
     • حق شناسي بار سنگيني است.
     • حقيقت سنگين است لذا عده اي معدود حاضرند آن را حمل کنند.
     • حقيقت بهتراز طلاست.
     • حکمت سبک ترين بار سفر است.
     • حکمت برده، بلاهت است.
     • بلاهت: کم خردي
     • حکيمان دير دير خورند و عابدان نيم سير
     • حکيمي که با جهان درافتد توقع عزت ندارد.
     • حماقت افراد، شهامت گدا را زياد مي کند.
     • حيف است اوقات که صرف بطالت گذرد.
     • حيف از کسي که رنج کشد بهر ناکسي