عضویت در خبرنامه
     • تا ابله در جهان بسيار است، مفلس در نمي ماند!
     • تابستان پدر يتيمان است!
     • تا پريشان نشود کار به سامان نرسد!
     • تا ترياق از عراق آرند مار گزيده مرده باشد (سعدي)
     • تا تنور گرم است نان را بچسبان!
     • تا تواني دلي به دست آور دل شکستن هنر نمي باشد
     • تا چراغ روشن است جانورها از سوراخ بيرون مي آيند!
     • تا شب نروي، روز به جايي نرسي تا غم نخوري به غم گساري نرسي.
     • تا کرکس بچه دار شد، مردار سير نخورد!
     • تا گوساله گاو شود، دل مادرش آب شود!
     • تا گفته اي غلام توام، مي فروشنت!
     • تا نباشد چيزکي مردم نگويند چيزها!
     • تا نقدي ندهي، بضاعتي نستاني.
     • تب تند عرقش زود درمياد!
     • تخم مرغ دزد، شتر مرغ دزد مي شود.
     • تخم نکرد، نکرد وقتي هم کرد توي کاهدون کرد!
     • ترب هم جزء مرکبات شده؟!
     • ترتيزک خريدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد!
     • قاتـُق: ماست
     • تعارف کم کن و بر مبلغ افزا!
     • تغاري بشکند ماستي بريزد جهان گردد به کام کاسه ليسان!
     • تلافي غِوره را سر کوزه در مياره!
     • تمرين زياد بهترين استاد است.
     • تنبل مرو به سايه، سايه خودش مي آيه!
     • تنها به قاضي رفته خوشحال برمي گرده!
     • توانگري به قناعت، به ز توانگري به بضاعت.
     • تو بگي « ف » من تا فرحزاد رفتم!
     • توبه ي گرگ مرگ است!
     • تو که خيرت نمي رسد، شر مرسان.
     • تو مو مي بيني و من پيچش مو تو ابرو من اشارت هاي ابرو
     • توي دعوا، نون و حلوا خيرات نمي کنند!