عضویت در خبرنامه
     • با آل علي (ع) هر که در افتاد ور افتاد.
     • با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديکت!
     • با پا راه بري کفش پاره مي شه، با سر راه بري کلاه!
     • با خوردن سير شدي، با ليسيدن نمي شي!
     • باد آورده را باد مي برد!
     • با دست پس مي زنه، با پا پيش مي کشه!
     • بادمجانِ بم آفت ندارد!
     • بارون آمد، تَرَکها به هم رفت!
     • ترک: منظور شکاف و رخنه است.
     • بار کج به منزل نمي رسه!
     • با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هيچکدام، با هيچکدام، هر دو!
     • رمال: فالگير (عمل و شغل فالگيري)
     • بازي اشکنک داره، سر شکستنک داره!
     • با سيلي صورت خودش را سرخ نگه مي دارد!
     • با کدخدا بساز، ده را بچاپ!
     • با گرگ دنبه مي خوره، با چوپان گريه مي کنه!
     • بالا بالاها جايش نيست، پائين پائين ها راهش نيست!
     • با مردم زمانه، سلامي و السلام.
     • با نردبان به آسمان نمي شود رفت!
     • با همين پرو پاچين، مي خواهي بري چين و ماچين؟
     • بايد گذاشت در کوزه آبش را خورد!
     • با يک دست دو هندوانه نمي شود برداشت!
     • با يک گل بهار نمي شود!
     • بخور و بخواب کار من است، خدانگهدار من است!
     • بدبخت اگر مسجد آدينه بسازد يا طاق فرود آيد، يا قبله کج آيد!
     • بدهکار را که رو بدهي طلبکار مي شود!
     • برادران جنگ کنند، ابلهان باور کنند!
     • برادر پشت، برادر زاده هم پشت.
     • برادريمان به جا، بزغاله يکي هفت صنار!
     • براي کسي بمير که برات تب کنه!
     • براي همه مادر است، براي ما زن بابا!
     • براي يک بي نماز، در مسجد را نمي بندند!