• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه

زیارتنامه حضرت زهرا (س)

اي آزموده آزمودت خدايي که خلق کرد تو را پيش از آفرينش تو و يافت تو را در
آزمايش بردبار ما معتقديم که تو را دوستانيم و باورکنندگان و بردباراني براي هر
آنچه پدرت آورده براي ما رحمت خدا بر او و بر آل او و وصي او آورده پس ما از
تو خواهيم که اگر راست گوئيم به تو همانا برسان ما را به تصديق ما هر دو تا تا
مژده دهيم خود را که به تحقيق که پاکيم به سبب ولايت تو
درود بر تو اي دختر رسول خدا درود بر تو اي دختر پيغمبر خدا درود بر تو اي دخت
حبيب خدا درود بر تو اي دختر خليل خدا درود بر تو اي دختر برگزيده خدا درود بر
تو اي دخت امين خدا درود بر تو اي دختر بهترين خلق خدا درود بر تو اي دختر
بهترين انبياء خدا و رسول او و فرشتگان او درود بر تو اي دختر بهترين خلق درود
بر تو اي همسر ولي خدا و بهترين خلق بعد از رسول خدا درود بر تو اي مادر حسن و
حسين دو سيد جوانان اهل بهشت درود بر تو اي صديقه شهيده درود بر تو اي پسنده
پسنديده درود بر تو اي با فضيلت پاک درود بر تو اي حوراي آدمي نژاد درود بر تو
اي پرهيزکار پاک درود بر تو اي همراز فرشته و دانا درود بر تو اي ستمديده و
غضب شده حق او درود بر تو اي فشار و سختي ديده قهر شده درود بر تو اي فاطمه
دختر رسول خدا و رحمت خدا و برکات او رحمت خدا بر تو و بر روح و بدن تو گواهم
که درگذشتي با دليل روشن از طرف پروردگارت و گواهم که هر که شادت کند سرور
کرده رسول خدا را صلي الله عليه و آله و هر که ستم و ناسپاسي کند ناسپاسي کرده
رسول خدا را صلي الله عليه و آله و هر که آزرده ات کند آزار داده رسول خدا را
صلي الله عليه و آله و هر که با تو حفظ رابطه کند پس براستي رابطه کرده با رسول
خدا صلي الله عيله و آله و هر که از او قطع رابطه کند پس به تحقيق بريده است
از رسول خدا صلي الله عليه و آله زيرا تو پاره تن او هستي و جان اوئي که در تن
اوست گواه گيرم خدا و رسول خدا را و فرشتگانش را که من خشنودم از هر که تو از
او راضي هستي و خشمگينم بر هر که تو بر او خشمگيني بيزارم از کسي که تو از او
بيزاري و دوستم با هر که تو با او دوستي و دشمنم با هر که تو با او دشمني 
غضبناکم با هر که تو با او غضبناکي و دوستم با هر که تو دوستش داري و بس است
به خدا که گواه باشد و حسابگر و کيفر دهنده و پاداش بخش