عضویت در خبرنامه

زیارتنامه امام هادي (ع)

آيا داخل شوم اي پيامبر خدا آيا داخل شوم اي اميرالمؤمنين آيا وارد شوم اي فاطمه
زهرا بانوي بانوان جهانيان آيا داخل شوم اي سرورم حسن فرزند علي آيا داخل شوم اي 
سرورم حسين فرزند علي آيا داخل شوم اي سرورم علي فرزند حسين آيا داخل شوم اي 
سرورم محمد بن علي ؟ آيا وارد شوم اي مولاي من جعفر بن محمد؟ آيا داخل شوم اي مولاي 
من موسي بن جعفر؟ آيا داخل شوم اي سرورم علي بن موسي ؟ آيا وارد شوم اي مولاي من
محمد بن علي ؟ آيا داخل شوم اي سرورم اي اباالحسن علي بن محمد؟ آيا داخل شوم اي 
سرورم اي ابا محمد حسن بن علي ؟ آيا داخل شوم اي فرشتگان خدا و اي نگهبانان اين
حريم شريف
خدا بزرگتر است درود بر تو اي اباالحسن علي بن محمد آن پاکيزه راهبر و روشني 
درخشان و رحمت خدا و برکات او درود بر تو اي رشته محکم خدا درود بر تو اي که
در زمره خاندان خدايي درود بر تو اي بهترين منتخب خدا درود بر تو اي برگزيده
خدا درود بر تو اي امين خدا درود بر تو اي شايسته خدا درود بر تو اي دوست خدا
درود بر تو اي روشني روشنيها درود بر تو اي زيور نيکان درود بر تو اي نژاد و
فرزند خوبان درود بر تو اي عنصر پاکان درود بر تو اي حجت خداي رحمن درود بر تو
اي اصل و اساس ايمان درود بر تو اي سرور مؤمنان درود بر تو اي سرپرست شايستگان
درود بر تو اي پرچم و نشانه هدايت درود بر تو ملازم با پرهيزکاري درود بر تو اي 
استوانه دين درود بر تو اي فرزند خاتم پيامبران درود بر تو اي فرزند آقاي 
جانشينان درود بر تو اي فرزند فاطمه زهرا بانوي بانوان جهان درود بر تو اي 
امانت دار باوفا درود بر تو اي پرچم دار پسنديده درود بر تو از پارساي پرهيزکار
درود بر تو اي حجت و دليل بر همه خلق درود بر تو اي خواننده قرآن درود بر تو اي 
بيان کننده حلال و حرام خدا درود بر تو اي سرپرست خيرخواه درود بر تو اي راه
روشن خدا درود بر تو اي ستاره درخشان گواهي مي دهم اي سرورم اي اباالحسن که توئي 
حجت خدا بر خلقش خليفه و جانشين او در ميان آفريدگانش و امين او در شهرهايش
و گواه او بر بندگانش گواهم به اينکه تويي کلمه پرهيزگاري و درگاه هدايت و
حلقه محکم و استوار و حجت بر بندگانش هر که در روي زمين است و هر که در زير
خاک است و گواهم که تويي پاک و منزه از گناهان و مبرائي از هر نقص و عيبها و
اختصاص يافته به کرم و بخشش خدا و بخشش هستي به حجت خدا و هبه شده به او
کلمة الله و اساس آنچنانيکه پناهنده شوند به سوي او بندگان و زنده شود به وسيله
او شهرها و گواهم اي سرورم و مولايم به اينکه من نسبت به تو و پدران تو و
فرزندان تو يقين و اقرار دارم و پيرو شمايم در باطن امر و سرشت ذاتم و دستورات
دينيم و سرانجام کردارم و محل برگشتم و جايگاهم و من دوستار آن کسم که شما را
دوست بدارد و دشمنم آنکسم که شما را دشمن بدارد و مؤمنم به پنهان شما و عيان
شما و اول شما و آخر شما پدرم و مادرم فداي شما باد و درود بر تو و رحمت خدا و
برکات او
خدايا درود فرست بر محمد و خاندان محمد و درود فرست بر حجت باوفايت و ولي و
نماينده پاکت و امين پسنديده ات و برگزيده راهنمايت و راه راست تو و جاده
بزرگتر و راه ميانه و طريقه معتدل تر و نور و روشنائي دل مؤمنان و نماينده
پرهيزکاران و همدم مردمان با اخلاص خدايا درود فرست بر آقاي ما محمد و خاندان
محمد و درود فرست بر علي بن محمد آن رهبر معصوم از لغزش و پاک از هر عيب و
خلل و بريده از خلق و دلداده به درگاه تو با آرزو و مبتلا به همه فتنه ها و آزموده
به رنج محنتها و ابتلاهايي که با همه سختي او را نيکو بود و بردباري در شکايت و
راهنماي به بندگانت و مايه برکت شهرهايت و جايگاه رحمتت و خزانه دار و گنجينه
حکمتت و پيشرو به سوي بهشت تو دانشمند در ميان آفريده ات و راهنماي در بين
خلقت آنکه پسنديدي او را و انتخابش نمودي و اختيار کردي او را در مقام جانشيني 
رسولت و در ميان امت خودت و ملزم نمودي او را به نگهداري شريعت او و به
تنهايي بار سنگين جانشيني را به دوش گرفت و بلند کرد او را و از روي توانايي 
بدوش کشيد آن را و نلغزيد در مشکلي و درنماند در هيچ امر پيچيده اي بلکه گشود
گره هر غمي را و مسدود کرد هر رخنه اي را و ادا کرد هر وظيفه حتمي را خدايا
چنانچه روشن کردي ديدگان پيامبرت را بدو پس بالا ببر درجه او را و زياد کن در
نزدت پاداش او را و درود فرست بر او و برسان به او از طرف ما تحيت و سلام و
عطا کن بما از نزد خودت در دوستي او فضل و احسان و آمرزش و خوشنودي خود را
زيرا تويي داراي بخشش بزرگ
اي خداي صاحب قدرت همه جانبه و رحمت پهناور و صاحب عطاهايي پي در پي و داراي 
نعمتهاي پياپي و دنبال هم و نعمتهاي بزرگ و بخششهاي شايان و زياد درود فرست بر
محمد و خاندان محمد راستگويان و عطا کن بمن درخواستم را و گرد آور پراکندگيم را
و فراهم نما پريشانيم را و پاکيزه گردان کردارم را و منحرف مساز دلم را پس از
آنکه هدايتم کردي و ملغزان گام مرا و وامگذار مرا به خودم به اندازه يک چشم بهم
زدن و هرگز نااميد مساز طمع و آرزوي مرا و آشکار مکن عيوبم را و پرده زشتيهايم
را پاره مکن به هراسم ميانداز و نوميدم مساز و بوده باش نسبت به من رؤوف و
مهربان و هدايت نما مرا و پاک و پاکيزه گردان مرا و صفايم ده و برگزين مرا و
نجات ده مرا و خالص کن مرا از عيوب و آراسته ام نما و به خودم اختصاص ده و
نزديکم کن بدرگاه خودت و دورم مساز از نزد خودت و به من لطف و مهرباني کن و
به من جفا روا مدار و گراميم بدار و خوارم مکن و از تو مي خواهم که دريغ مداري 
آنچه را از تو نخواسته ام فراهم آور براي من با رحمت خودت اي مهربانترين
مهربانان و از درگاهت مسک لت دارم به حرمت آبروي کريمت و به حرمت پيامبرت
حضرت محمد درودهايت بر او و بر خاندان او و به حرمت خاندان رسولت اميرمؤمنان
علي و حسن و حسين و علي و محمد و جعفر و موسي و علي و محمد و علي و حسن و آن
يادگار بازمانده درودهاي تو و برکات تو بر آنان اينکه درود فرستي بر همه آنان و
شتاب کني فرج قائم آنها را به دستور خودت و ياري کن او را و ياري نما به او
دينت را و قرار ده مرا در زمره نجات يافتگان بوسيله او و مخلصان در طاعتش فرما
و از تو خواهم به حق آنها که اجابت کني دعايم را و برآورده کني حاجتم را و
عطا کني درخواستم را و کفايت کني امر مهم مرا از امر دنيا و آخرت مرا اي 
مهربانترين مهربانان اي روشني اي حجت قاطع اي تابنده اي بيان کننده اي پروردگار
کفايت کن مرا شر شرها و آفت ها و بلاهاي روزگار و از تو مي خواهم رستگاري را روزي 
که دميده شود در صور
اي توشه و ذخيره ام در برابر ذخيره ها اي اميد من و مورد اعتمادم و اي پشت و پناه
و تکيه گاهم اي يگانه اي يکتا و اي که گفتي بگو: او خداي يگانه است از تو خواهم
اي خدا به حق کسانيکه آفريدي از خلقت و قرار ندادي در بين خلقت مانند آنها
احدي را درود فرست بر جماعت آنها و با من چنين و چنان کن