• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه

زیارتنامه امام رضا (ع)

خدايا مرا پاک کن و دلم را طاهر گردان و سينه ام را بگشا و جاري کن بر زبانم
ستايش و مدح سپاس بر تو را زيرا که نيرويي نباشد جز به وجود تو خدايا آن را
وسيله پاکي و درمان من قرار بده
بنام خدا و به ياري خدا و به سوي خدا و به سوي فرزند رسول خدا بس است مرا خدا
توکل کردم بر خدا خدايا به درگاه تو روآوردم و آهنگ آستان تو کردم و آنچه را
نزد توست خواسته و مي طلبم
خدايا به درگاه تو روآوردم و بر عهده تو بجا گذاشتم خاندانم و دارائيم و آنچه به
من دادي و به تو اطمينان دارم و مرا تهي دست مساز اي که نوميد نکند هر که او را
خواهد و تباه نگرداند آن را که در حفظ خود دارد درود بر محمد و خاندان محمد و
نگه دار مرا به نگه داري خودت زيرا تباه نگردد هر که را تو نگه داري کني 
خدايا پاک کن مرا و قلب دلم را طاهر گردان و بگشا سينه ام را و جاري ساز بر
زبانم مدح و ثناء خودت و دوستي تو و ستايش تو را زيرا توان و قدرتي نيست جز
به تو و براستي دانستم که پايه و استواري دينم تسليم به فرمان تو و پيروي از
روش و سنت تو است و گواهي دادن به اين مطلب براي همه خلقت است خدايا آن را
براي درمان هر درد و نور هر تاريکي قرار بده زيرا تو بر هر چيزي توانايي 
خدا بزرگ است نيست معبودي جز خدا منزه است خدا حمد و سپاس براي خداست
به نام خدا و به ياري خدا و بر آئين رسول خدا رحمت خدا بر او و بر خاندان او
گواهي مي دهم اينکه نيست معبودي جز خداي يگانه نيست شريکي براي او و گواهم به
اينکه محمد بنده خداي و رسول خداست و اينکه علي ولي خداست
گواهم که نيست الهي جز خداي يگانه که شريکي براي او نيست و گواهم به اينکه
محمد بنده خدا و رسول خداست و اينکه اوست آقاي اولين و آخرين و اوست آقاي 
پيغمبران و رسولان خدايا درود فرست بر محمد بنده ات و رسولت و پيغمبرت و آقاي 
آفريدگانت همگي درود و رحمتي که نتوان او را شمرد غير از تو خدايا درود فرست
بر اميرمؤمنان علي بن ابيطالب بنده تو و برادر رسول تو که برگزيدي او را به
دانش خودت و قرار دادي او را رهبر به هر که خواستي از خلق خود و راهنما بر کسي 
که مبعوثش کردي به رسالت هاي خودت و جزابخش در ديانت به عدلت و فيصله دهنده
حکم تو بين خلقت و نگهبانش کردي بر همه اينها و درود بر او و رحمت خدا و
برکات او خدايا درود فرست بر فاطمه دختر پيغمبرت و همسر ولي تو و مادر دو
سبطه حسن و حسين دو سيد جوانان اهل بهشت آن بانوي پاک و پاکيزه گوهر مطهره
پرهيزکار پاکيزه و پسنديده پاک و مبرا از هر نقص بانوي زنان اهل بهشت همگي 
رحمتي که نتوان شمردش جز خودت خدايا درود فرست بر حسن و حسين دو سبط پيغمبرت
و دو آقاي جوانان اهل بهشت آن دو بزرگوار براي اقامه دين قيام کردند در ميان
خلق تو و دو رهنما بر کسيکه او را مبعوث کردي به رسالت خودت و دو پاداش
دهنده ديانت طبق عدلت و دو فيصله بخش قضايت در ميان خلق و خدايا درود فرست
بر علي بن الحسين بنده تو و قيام کننده در ميان خلق تو و راهنما بر کسيکه او را
مبعوث کردي به رسالت خودت و داور در دين مطابق عدلت و فيصله دهنده حکم تو و
حاکم در امر دين در ميان خلق تو آقاي عابدان خدايا درود فرست بر محمد بن علي 
بنده تو و جانشين تو در زمين شکافنده علم پيغمبران خدايا درود فرست بر جعفر بن
محمد راستگو بنده تو و سرپرست دين تو و حجت تو بر همه خلقت راستگو و خوشرفتار
خدايا درود فرست بر موسي بن جعفر بنده شايسته ات و زبان گوياي تو در ميان خلقت
و زبان گوياي به حکمت تو و حجت بر آفريدگانت خدايا درود فرست بر علي بن موسي 
الرضا پسنديده بنده ات و سرپرست دين تو آن قيام کننده به عدل تو و دعوت کننده
به دينت و دين پدران راستگويش درودي که نتوان شمرد و احصاء کرد جز تو خدايا
درود فرست بر محمد بن علي بنده ات و ولي تو قيام کننده به فرمان تو و دعوت
کننده به راهت خدايا درود فرست بر علي بن محمد النقي بنده (خاص ) تو و حافظ و
نگهبان دين تو خدايا درود فرست بر حسن بن علي عمل کننده به فرمان تو قيام کننده
در ميان خلقت و آن حجت بزرگوارت اداء کننده از پيغمبرت و گواه تو بر خلقت
آنکه مخصوص بود به کرامتت و دعوت کننده بود به اطاعت تو و اطاعت رسولت
درود و رحمت هاي تو بر همه آن بزرگواران خدايا درود فرست بر حجت خودت و وليت
که قيام کننده در ميان خلقت رحمتي پي در پي با برکت و پايدار شتاب کن بدان
فرج او را و ياري کن او را و قرار ده ما را به او در دنيا و آخرت خدايا من
تقرب مي جويم به تو به درستي آنها و دوست دارم دوست آنها را و دشمن دارم دشمن
آنها را و روزيم کن به وسيله آنان نيکي دنيا و آخرت را و دور کن از من به وسيله
ايشان بدي دنيا و آخرت را و هراس هاي روز قيامت را
درود بر تو اي ولي خدا درود بر تو اي حجت خدا درود بر تو اي نور خدا در
تاريکيهاي زمين درود بر تو اي استوانه دين درود بر تو اي وارث آدم برگزيده خدا
درود بر تو اي وارث نوح پيامبر خدا درود بر تو اي وارث ابراهيم خليل خدا درود
بر تو اي وارث اسماعيل قرباني خدا درود بر تو اي وارث موسي هم سخن با خدا درود
بر تو اي وارث عيسي روح خدا درود بر تو اي وارث محمد رسول خدا درود بر تو اي 
وارث اميرالمؤمنين علي ولي خدا و وصي فرستاده پروردگار جهانيان درود بر تو اي 
وارث فاطمه زهرا درود بر تو اي وارث حسن و حسين دو آقاي جوانان اهل بهشت درود
بر تو اي وارث علي بن حسين زينت عابدان درود بر تو اي وارث محمد بن علي 
شکافنده دانش اولين و آخرين درود بر تو اي وارث جعفر بن محمد راستگو خوشرفتار
درود بر تو اي وارث موسي بن جعفر درود بر تو اي شهيد با صدق و حقيقت درود بر
تو اي جانشين نيکوکار با تقوي گواهم به اينکه تو به پا داشتي نماز را و ادا کردي 
زکات را و امر به معروف و نهي از منکر کردي و پرستش نمودي خدا را تا دم مرگ
درود بر تو اي اباالحسن و رحمت خدا و برکات او
خدايا آهنگ به درگاهت کردم از وطنم و نور ديدم و طي کردم شهرها را به اميد
رحمت تو نااميد مکن مرا و باز مدار مرا بدون برآوردن حاجتم و رحم کن رفت و آمد
بر سر قبر فرزند برادر رسولت درودهاي تو بر او و آل او پدر و مادرم فداي تو باد
اي مولاي من آمدم به زيارتت و بدرگاه شما وارد شده و پناهنده از آنچه جنايت
کردم بر خودم و بار سنگين گناه را بر دوش کشيدم پس شفيع من باش به درگاه خدا
روز نداريم و بي چيزيم براي توست نزد خدا مقام پسنديده و تو نزد او آبرومندي 
خدايا من تقرب مي جويم به سوي تو به دوستي و ولايت ايشان پيرو و دوست آنهايم
بدانچه پيرو و دوست اول آنها بودم و بيزارم از هر دسته و گروهي جز آنها خدايا
لعنت کن به کسانيکه تبديل کردند نعمت را و متهم کردند پيغمبرت را و منکر
آيات تو شدند و مسخره کردند امامت را و سوار کردند مردم را بر دوش آل محمد
خدايا من تقرب مي جويم به سويت به وسيله لعنت بر آنها و بيزاري از آنها در
دنيا و آخرت اي مهربان
رحمت خدا بر تو اي اباالحسن درود خدا بر روان تو و جسم پاکت که شکيبا بودي و
تويي راستگو تصديق شده بکشد خدا هر که تو را کشت با دست و زبان