• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Hukum Khumus bagi Syiah dan Ahlu Sunah
  • Dan ketahuilah, hanyasanya apa yang kalian rampas (ghan­imah) dalam peperangan maka sungguh seperlimanya untuk Allah, Rasul, dzawil qurba (kerabat), anak-anak yatim, orang-­orang miskin, dan ibnu sabil, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad Saw) pada hari Furqan, -yaitu- hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal [8] : 41)
  • Fikih Praktis Sayidina Ali dalam Perspektif Ahlus Sunnah
  • Sayidina Ali adalah pribadi yang memiliki pandangan yang menonjol di pelbagai disiplin ilmu agama. Tiada yang dapat menandinginya dalam menguasai ilmu-ilmu ilahiah. Para urafa’ berbangga saat silsilah spiritual mereka berujung kepada Imam Ali. Demikian pula para fukaha merasa tenang dan yakin saat mereka menjadikan ucapan serta perilaku Imam as sebagai landasan bagi fatwa mereka.
  • Memahami Makna Taqiyah
  • Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan pesan-pesan Allah dan Nabi Muhammad harus disikapi dengan bijak. Dan salah satu dari prinsip kebijakan itu adalah taqiyah.
  • Nikah Mutah dalam Fikih Lima Mazhab
  • Mutah atau nikah mu`aqqat (sementara waktu) atau akad munqathi (temporal), semuanya berarti yang sama. Yaitu, pernikahan syari untuk masa yang dibatasi. Empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali tidak membedakan nikah mu`aqqat dengan nikah mutah. Meski dikatakan bahwa yang masyhur di kalangan Hanafiyah, disyaratkan dalam nikah mutah lafaznya, dengan mengatakan kepada si perempuan: Mattiîni bi nafsiki atau Atamatta biki atau Mattatuki bi nafsi.
  • Merajut Persatuan dengan Pendekatan Fiqih
  • Sepanjang sejarah, persatuan umat dan mazhab Islam telah menjadi pusat perhatian para pemimpin dan pemikir agama serta politik Islam; masing-masing telah berupaya keras dalam medan yang menentukan ini. Dan tugas ini, menurut mereka, salah satu perioritas utama dalam dunia Islam.
  • Peran Ijtihad dalam Pendekatan Antar Mazhab
  • Ijtihad dalam suatu masalah agama adalah kejelasan kadar keabsahan dan pembuktian teks terkait, atau menyingkap makna dan penunjukannya. Terkait dengan penunjukan teks itu, yang diperhatikan adalah keumuman atau kekhususannya, ithlaq (mutlak) atau taqyid
  • Sekilas tentang Madzhab ke Lima, Madzhab Ja’fari
  • Imam Shadiq mampu menyampaikan ajaran autentik Al-Quran dan Rasulullah Saw serta mengkristalisasikan keduanya menjadi apa yang dikenal sebagai Fikih Jafari. Ajarannya dikumpulkan dalam 400 usul (fondasi) yang ditulis oleh para muridnya termasuk hadis
  • Muslim Sunni Diperbolehkan Mengikuti Fatwa Mufti Syiah
  • Syaikh Ali Jum’ah ulama Mufti Mesir berkata, “Kewajiban setiap ulama Ahlus Sunnah, adalah mengupayakan terwujudnya persatuan dan kedekatan dengan umat Syiah di seluruh dunia. Dibidang fikih Syiah lebih maju dibanding Sunni
  • Kekeliruan Memandang Syiah (Tasyayyu’)
  • Syiah sejak lahir tidak pernah tergambar sebagai garis haluan spiritual saja tetapi ia lahir sebagai konsep yang telah dicanangkan Rasul saw demi kelancaran dakwah di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib as setelah Rasul wafat baik dalam segi intelektual
  • Nikah Mut’ah Sama dengan Zina?
  • Sudah menjadi kesepakatan segenap kaum muslimin bahwa nikah mut’ah pernah ada pada zaman Rasul sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab standar Sunni maupun Syiah. Disebutkan bahwa Rasul (saww) pernah membolehkan pernikahan jenis tersebut
  • Mujtahid A`lam (Paling Pandai)
  • Jika kita belajar tentang Fiqih madzhab Syiah, maka dalam bab Taqlid (Beramal dengan Fatwa Mujtahid) kita akan menemukan istilah “A`lamiya” yang kadang dijadikan kewajiban bagi mujtahid yang harus kita ikuti fatwa-fatwanya.
  • Mazhab Syi’ah Ja’fariyah
  • Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, mereka adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. (QS. Al Bayyinah [98]:7)
  • Hakekat Taqiyah versi Syiah
  • eberapa pihak melancarkan kritik terhadap pihak Syi’ah dengan mengatakan bahawa melakukan taqiyah dalam agama adalah bertentangan dengan nilai keberanian. Pemikiran yang paling sederhana sekalipun akan menunjukkan bahawa tuduhan itu salah,